Nakon sprovođenja niza aktivnosti u okviru projekta „Opštine sa nula otpada” uspješno je izvršeno  mapiranje divljih deponija u 6 opština, te razvijen GIS sistem praćenja njihovih lokacija.

Aktivnost se sastojala od razvoja  interaktivnih GIS mapa sa lokacijama divljih deponija i čišćenje deponija u 6 opština. Na bazi izrađenih GIS mapa bit će odabrana po jedna divlja deponija u svakoj pilot opštini čije će čišćenje biti izvršeno u okviru projekta, a na njihovo mjesto će se postaviti kontejneri kako bi se spriječilo njihovo ponovno nastajanje. U saradnji sa predstavnicima pilot opština izvršeno je mapiranje lokacija divljih deponija te su određene njihove osnovne karakteristike u pogledu karaktera (stalna/povremena), pristupačnosti, te u pogledu količina i vrsta odloženog otpada. Razvijene GIS mape će uveliko olakšati lociranje deponija javnim komunalnim preduzećima u pilot opštinama. GIS mape su javno dostupne, a pristupiti im se može putem linkova:

Kreirana GIS mapa za područje opštine Ilijaš doprinijet će efikasnijem nadzoru lokacija eventualnog nastanka divljih deponija. Savjesni građani i privredni subjekti mogu koristiti GIS mape za lakše prepoznavanje prekršitelja zakona i brzo upozoravanje lokalne uprave i JKP na nepravilnosti u zbrinjavanju otpada, a manji dio nesavjesnih građana i privrednih subjekta će razvijati strah da krše odredbe pozitivnih zakonskih propisa. Također, nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine kroz GIS mape će imati bolji uvid u stanje životne sredine i sistem upravljanja otpadom. Sve skupa će doprinijeti pravilnom odlaganju otpada, smanjenju broja divljih deponija, manjim troškovima uklanjanja divljih deponija, što će imati za rezultat bolje upravljanje otpadom, čistiju i zdraviju životnu sredinu“ – zaključio je Sadik Alić, komunalni inspektor u Opštini Ilijaš.