Zajednički odbor za praćenje

Zajednički odbor za praćenje Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, je tijelo osnovano u skladu sa čl. 52.2 Uredbe Komisije 447/2014 od 2. maja 2014.godine koja definiše posebna pravila za sprovođenje Uredbe (EU) 231/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta kojom je uspostavljen Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2) i čl. 78 Okvirnog sporazuma.

Zemlje učesnice će uspostaviti ZOP, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu prvog finansijskog sporazuma.
Kako bi ispunile svoju ulogu u skladu sa članom 78. Okvirnog sporazuma ZOP će:

(a) biti odgovoran za identifikovanje tematskih prioriteta, specifičnih ciljeva, ciljnih korisnika i posebnog fokusa svakog javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekata koji će odobriti Evropska komisija;

(b) ispitati i dati savjetodavno mišljenje o listi aktivnosti koje su izabrane putem poziva za podnošenje prijedloga prije odluke o dodjeli grantova. Ugovorno tijelo donosi konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava;

(c) razmatrati napredak u odnosu na postizanje konkretnih ciljeva, očekivanih rezultata i ciljeva po tematskim prioritetima kao što je navedeno u Programu prekogranične saradnje, na osnovu informacija dobijenih od strane Operativne strukture zemalja učesnica. Napredak se prati u odnosu na pokazatelje koji su postavljeni u Programu prekogranične saradnje;

(č) razmatrati relevantne zaključke kao i prijedloge za korektivne mjere koje proističu iz provjere na licu mjesta, monitoringa i evaluacija ukoliko postoji;

(ć) da odobri svaki prijedlog za izmjenu Programa prekogranične saradnje. Kad god je potrebno, može da daje prijedloge za izmjenu Programa prekogranične saradnje kao što je navedeno u članu 68 Okvirnog sporazuma, kako bi se osiguralo postizanje ciljeva Programa prekogranične saradnje i poboljšala efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost IPA 2 pomoći. ZOP može dati preporuke kako da se poboljša implementacija Programa prekogranične saradnje;

(d) razmatrati i odobravati plan komunikacije i vidljivosti za Program prekogranične saradnje;

(dž) razmatrati i odobravati plan evaluacije iz člana. 57 (2) Okvirnog sporazuma;

(đ) ispitivati i odobravati godišnje i završne izvještaje o sprovođenju pomenute u čl. 80. Okvirnog sporazuma;

(e) razmatrati i odobravati godišnji plan rada Zajedničkog tehničkog sekretarijata.
ZOP će se sastajati najmanje dva puta godišnje. Sastanci mogu biti sazvani na inicijativu zemalja učesnica ili Komisije. Predsjedavajući, u saradnji sa partnerskom OS i uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata, biće odgovoran za organizaciju sastanka. Po dogovoru sastanci mogu biti održani putem video konferencije.