Zajednički nadzorni  odbor za praćenje IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2021-2027, je stalno tijelo koje je osnovano u skladu s članom 52.2. Pravilnika Komisije 447/2014 od 2. maja 2014. o specifičnim pravilima za sprovođenje uredbi (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (“Pravilnik o sprovođenju IPA III”), i članom 78. Okvirnog sporazuma.

Učesničke zemlje treba da uspostave Zajednički nadzorni odbor najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu prvog sporazuma o finansiranju.

Kako bi ispunio svoju ulogu u skladu s članom 78. Okvirnog sporazuma, Zajednički nadzorni odbor ima sljedeće zadatke:

(a) odgovoran je za identifikaciju tematskih prioriteta, specifičnih ciljeva, ciljnih korisnika i specifičnog fokusa svakog Poziva za podnošenje prijedloga koji treba da budu odobreni od strane Komisije;

(b) razmatra i daje savjetodavno mišljenje o listi operacija odabranih putem Poziva za podnošenje prijedloga projekata prije donošenja odluke o dodjeli grantova. Ugovorni organ će donijeti konačnu odluku o dodjeli grantova;

(c) pregleda napredak u postizanju specifičnih ciljeva, očekivanih rezultata i ciljeva po tematskom prioritetu kako je utvrđeno u prekograničnom programu saradnje, na osnovu informacija koje pružaju operativne strukture učesničkih zemalja. Napredak se prati na osnovu pokazatelja postavljenih u Programu;

(d) pregleda relevantne nalaze i zaključke, kao i prijedloge za popravljanje akcija koja proizilaze iz provjere na licu mjesta, monitoringa i evaluacija, ako su dostupni;

(e) odobrava bilo koji prijedlog za reviziju Programa. Kada je potrebno, može predložiti izmjene Programa  kao što je predviđeno članom 68. Okvirnog sporazuma, kako bi se osiguralo postizanje ciljeva prekograničnog programa saradnje i poboljšala efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost pomoći IPA III. Takođe Zajednički nadzorni odbor može dati preporuke o tome kako unaprijediti implementaciju prekograničnog programa saradnje;

(f) pregleda i odobrava plan komunikacija i vidljivosti Programa;

(g) pregleda i odobrava plan evaluacije koji se odnosi na član 57(2) Okvirnog sporazuma;

(h) pregleda i odobrava godišnje i završne izvještaje o implementaciji navedene u članu 80 Okvirnog sporazuma;

(i) pregleda i odobrava godišnji radni plan Zajedničkog tehničkog sekretarijata.

Zajednički nadzorni odbor treba da se sastaje najmanje dva puta godišnje. Takođe, iznenadni sastanci mogu biti sazvani na inicijativu učesničkih zemalja ili Komisije. Predsjedavajući, u saradnji s partnerima i uz podršku ZTS-a, odgovoran je za organizaciju sastanka. Po potrebi, sastanci se mogu organizovati putem video konferencije.