Opšti cilj Programa je:

Jačanje društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnom području izmežu Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz sprovođenje ciljanih i konkretnih mjera zasnovanih na komparativnim prednostima programskog područja i zajedničkoj efikasnoj upotrebi resursa.

Specifični ciljevi, rezultati i tipovi aktivnosti definisani su prema tematskim prioritetima kako slijedi:

Tematski priorit 1: Podsticanje zapošljavanja, mobilnost radne snage, socijalna i kulturna inkluzija preko granice
Specifični cilj 1:
Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja
Specifični cilj 2: Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije
Rezultati:
• Novi proizvodi i usluge, kao i industrijski i komercijalni procesi, zahvaljujući trensferu znanja i inovativnosti, dovode do novih održivih mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom području
• Veća konkurentnost u komercijalizaciji proizvoda i usluga zajedničkim korišćenjem resursa u strateškim sektorima (npr. industrija proizvodnje drveta, prehrambena industrija, metalska industrija)
• Nezaposlena lica stiču nove praktične vještine u realnim radnim okruženjima, na osnovu traženja na tržištu rada i sličnostima sa obje strane granice.
Rezultati:
• Nove održive socijalne i zdravstvene usluge se razvijaju i/ili se postojeće napređuju prekograničnom razmjenom, saradnjom i sinergijom, povećanjem efikasnosti u pružanju usluga i povećanjem broja korisnika usluga
• Mogućnost zapošljavanja i preduzetnišvo ranjivih grupa se unapređuju kroz zajedničke prekogranične napore, uključujući podsticanje održivog socijalnog poduzetništva.
• Održive perspektive za socijalnu integraciju ranjivih grupa stvaraju se kroz zajedničke inicijative na obje strane granice
Lista potencijalnih aktivnosti
• Zajedničke aktivnosti na razvoju poslovanja
• Zajednički razvoj novih proizvoda i usluga
• Umrežavanje poslovnih subjekata sa eksternim inovatorima, istraživačima i postdiplomcima
• Brendiranje proizvoda i usluga
• Sertifikacija i poboljšanje sistema kvaliteta
• Razvoj i sprovođenje programa stručnog obučavanja za odgovor na konkretne i dokazane potrebe
• Praktična obuka u realnom radnom okruženju (operatori iz privatnog ili javnog sektora)
• Mali infrastrukturni radovi i nabavka opreme
• Uspostavljanje novih socijalnih i zdravstvenih programa, i/ili restrukturiranje postojećih na osnovu inovativnih pristupa, metoda i procesa
• Savjetodavne usluge podrške ranjivim grupama
• Organizacija kulturnih događaja koji imaju za cilj unapređenje socijalne integracije
• Razvoj novih ili unapređenje postojećih inicijativa socijalnog preduzetništva
• Ciljna podrška za podsticanje preduzetničkih vještina žena, mladih i osoba sa invaliditetom
• Pomoć za uspostavljanje novih poslovnih inicijativa za ranjive grupe, uključujući socijalna preduzeća
• Mali infrastrukturni radovi i nabavka zaliha
Tematski prioritet 2: Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog ublažavanja, sprečavanje rizika i upravljanje rizicima
Specifični cilj 1: Unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverzitetaSpecifični cilj 2: Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji
Rezultati:
• Efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama poboljšana je kroz zajedničke inicijative sa obje strane granice
• Njeguje se zaštita riječnih slivova Drine i Save i podsticanje njihovog biodiverziteta
Rezultati:
• Kapacitet za pripravnost, prevenciju i reagovanje svih organizacija/institucija u sistemu zaštite i spašavanja u pograničnom području ojačani su na dugi rok
Lista potencijalnih aktivnsoti
• Unapređenje fizičkih postrojenja i opreme javnih komunalnih preduzeća
• Unapređenje postojećih postupaka javnih službi koje se bave upravljanjem čvrstim otpadom i otpadnim vodama, uključujući javna komunalna preduzeća i inspekciju za zaštitu životne sredine
• Analiza i podizanje nivoa svijesti o izvorima zagađenja vode, na primjer u poljoprivredi
• Informisanje i izgradnja kapaciteta građana i preduzeća za održivo ponašanje u oblastima čvrstog otpada i zaštite vode
• Stvaranje administrativnih i prostornih uslova za održivo upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama
• Obuke i izgradnja kapaciteta osoblja u javnim komunalnim preduzećima
• Obuka i izgradnja kapaciteta civilne zaštite i drugih službi za vanredne situacije, naročito u situacijama poplava i nakon poplava, u skladu sa međunarodnim standardima
• Mali infrastrukturni radovi i nabavka opreme
• Razmjena iskustava i primjera najbolje prakse i umrežavanje
• Razvoj i/ili unapređenje sistema za planiranje, djelovanje, informisanje, koordinaciju i obavještavanje u pogledu prevencije i ublažavanja prirodnih katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama na centralnom i/ili lokalnom nivou
• Podizanje nivoa svijesti i kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje u vanrednim situacijama
Tematski prioritet 3: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog naslijeđa
Specifični cilj 1: Povećati doprinos turizma društveno-ekonomskom razvoju
programskog područja
Specifični cilj 2: Jačanje kultunog identiteta programskog područja
Rezultati:
• Unaprijeđena ponuda i kvalitet turističkih proizvoda i usluga zajedničkim naporima i inicijativama
• Otvorene nove održive mogućnosti zapošljavanja i poslovanja u sektoru turizma zajedničkim prekograničnim naporima
Rezultati:
• Njeguju se održive kulturne i sportske razmjene preko granice
• Bolje se čuvaju istorijsko i prirodno naslijeđe i tradicije prekograničnog područja
Lista potencijalnih aktivnosti
• Umrežavanje, strukturiranje, pozicioniranje novih turističkih proizvoda i usluga
• Uspostavljanje prekograničnih turističkih klastera
• Aktivnosti na promovisanju, obavještavanju javnosti i publicitetu
• Organizacija događaja i kampanja
• Razmjena i transfer iskustava
• Obuka i izgradnja kapaciteta turističkih radnika i/ili nezaposlenih
• Mali infrastrukturni radovi i nabavka opreme
• Promocija i zaštita prirodnih resursa i zaštićenih područja
• Organizacija događaja, simpozijuma, radionica i sl.
• Posebne stručne intervencije usmjerene na zaštitu i promociju istorijskog naslijeđa, kao i kulturnih tradicija
• Mali infrastrukturni radovi na restauraciji i očuvanju istorijskih ili umjetničkih lokacija i nabavka opreme
• Razvoj novih i unapređenje postojećih muzejskih kolekcija, izložbi i slično
• Umrežavanje između različitih sektora u cilju doprinosa efikasnosti i atraktivnosti turističke ponude