Захваљујући пројекту BWL покренута је акција „Кабасто у наранџасто“ у оквиру које је набављено 20 наменских контејнера за 20 локација које покривају равномерно град Ужице. На предвиђеним локацијама  прикупљаће се кабасти отпад од петка до понедељка сваког последњег викенда у месецу.  Тиме је и званично успостављен систем прикупљања кабастог отпада на теритроији града Ужица.

План је да се организује постављање и преузимање наменских контејнера на истим локацијама, како би се токови кабастог отпада временски и локацијски ограничили и на тај начин целокупан систем учинио изводљивијим за управљање. ЈКП Биоктош ће постављати И преузимати наранџасте контејнере,а њихову садржину ће допремати на простор Рециклажног дворишта у РЦУО Дубоко. На тој локацији, кабасти отпад ће се разврставати по сировинском саставу и спремати за уситњавање у мобилној дробилици која се, такође набавља кроз овај пројекат. Пројектом је предвиђено да се кабасти отпад организовано прикупља и са територије сеоских месних заједница, при чему ће та динамика бити нешто ређа него у граду. Акција у сеоским месним заједницама  креће почетком 2022.године.

Поводом поменуте акције организована је конференција за медије на локацији Рециклажног дворишта Дубоко 24.новембра 2021. године. Том прилоком  Милош Радојевић, менаџер BWL пројекта позвао је суграђане да се активно укључе у планиране активности и свој кабасти отпад изнесу на предвиђене локације у дефинисаним терминима.

 Момир Миловановић директор РЦУО Дубоко напомену је да је овај пројекат изузетно важан јер кабасти отпад више неће долазити помешан са комуналним отпадом, што ће пре свега утицати на мање оптерећење тела депоније. Тај отпад ће бити третиран у дробилици а уситњени материјал ће се усмеравати у даље токове. Економски исплативи део отпада пласираће се  на тржиште секундардних сировина, а део који нема тржишну вредност, али има енергетски потенцијал биће усмерен ка производњи алтернативних горива за цементну индустрију.  Док ће сав остатак, који нема ни тржишну ни енергетску вредност бити депонован, при чему ће заузимати значајно мањи простор тела депоније.

О значају пројекта Радојевић у интервјуу за ужичке вести истиче следеће: “Значај актуелног BWL пројекта, који се бави кабастим отпадом, највећи од свих досадашњих. Разлог је јасан – мења се досадашњи систем који није дао жељене резултате и уводи се нови, који се у основи базира на суштинској промени наших навика. Ускоро крећемо са преузимањем кабастог отпада, тачно у одређеним интервалима и на одређеним локацијама, руководећи се са три основна постулата. Први, јесте чињеница да кабастог отпада нема свакодневно у сваком домаћинству. Штавише, он се генерише релативно ретко, могло би се рећи пар пута годишње (куповина намештаја и велика распремања домова и пратећих објеката). Други разлог, јесте немогућност комуналног предузећа да опслужи све кориснике (преко 20.000 домаћинстава) без претходно дефинисаног плана и динамике, посебно ако се зна да оно обавља широк спектар делатности и да хронично болује од недостатка радне снаге и техничких средстава. Трећи разлог за увођење новог система, јесте потпуно одсуство економске исплативости свакодневног бављења кабастим отпадом, на начин како се то до сада радило. Овај отпад, својим саставом, није претерано захвалан за даље третмане, самим тим ни његова тржишна валоризација није могућа, у значајнијој мери. Једном речју, његово управљање и збрињавање треба максимално рационализовати, што ће BWL пројекат покушати да уради.”