Успостављање и организација

У складу с чланом 79. Оквирног споразума, успоставља се Заједнички технички секретаријат који ће помагати Комисији, структурама за прекограничну сарадњу, Управном телу и Заједничком надзорном одбору.

Заједнички технички секретаријат основан је за Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2021-2027, са главним седиштем у Ужицу, Републици Србији (Адреса:  Немањина 52, Ужице, Антена (пратеће тело) са седиштем у Тузли, БиХ (Адреса: Туралибегова бб, ТЦ Пасаж

75000 Тузла). 

Организација и особље заједничког техничког секретаријата

ЗТС чине особље именовано од стране оба оперативна тела. Број и квалификација особља одговарају задацима дефинисаним у наставку. Особље ЗТС-а треба да покрива релевантне језике – српски/босански и енглески.

Рад ЗТС-а, укључујући трошкове особља, финансира се из приоритета техничке помоћи. Детаљнија правила о раду ЗТС-а укључена су у билатерални споразум између оперативних структура.

Његове активности ће се спроводити према годишњем плану рада који годишње одобри Заједнички надзорни одбор.

Задаци ЗТС-а

Заједнички технички секретаријат може бити одговоран, у складу с чланом 79(7) Оквирног споразума, за следеће задатке:

  • организовање састанака Заједничког надзорног одбора, укључујући израду и дистрибуцију записника;
  • помоћ потенцијалним апликантима у проналажењу партнера и развоју пројеката, организовање информативних дана и радионица; развој и одржавање мреже заинтересованих страна;
  • помоћ корисницима и партнерима у имплементацији;
  • припрема, спровођење и извештавање о  активностима прекограничних кооперативних операција;
  • успостављање система за прикупљање поузданих информација о имплементацији Програма прекограничне сарадње;
  • припрема годишњих и финалних извештаја о имплементацији Програма ;
  • планирање и спровођење кампања информисања и других активности везаних за подизање јавне свести о Програму, укључујући објављивање пропагандног материјала о Програму и одржавање програмског веб-сајта.

Поред тога, кроз подршку и праћење, Заједнички технички секретаријат ће пружити релевантне информације Уговорном органу које указују на потребу за потенцијалним корективним мерама у вези с самом имплементациојм у складу с његовим дужностима.