Zahvaljujući projektu  BWL pokrenuta je akcija „Kabasto u narandžasto“ u okviru koje je nabavljeno 20 namenskih kontejnera za 20 lokacija koje pokrivaju ravnomerno grad Užice. Na predviđenim lokacijama  prikupljaće se kabasti otpad od petka do ponedeljka svakog poslednjeg vikenda u mesecu.  Time je i zvanično uspostavljen sistem prikupljanja kabastog otpada na teritroiji grada Užica.

Plan je da se organizuje postavljanje i preuzimanje namenskih kontejnera na istim lokacijama, kako bi se tokovi kabastog otpada vremenski i lokacijski ograničili i na taj način celokupan sistem učinio izvodljivijim za upravljanje. JKP Bioktoš će postavljati I preuzimati narandžaste kontejnere,a njihovu sadržinu će dopremati na prostor Reciklažnog dvorišta u RCUO Duboko. Na toj lokaciji, kabasti otpad će se razvrstavati po sirovinskom sastavu i spremati za usitnjavanje u mobilnoj drobilici koja se, takođe nabavlja kroz ovaj projekat. Projektom je predviđeno da se kabasti otpad organizovano prikuplja i sa teritorije seoskih mesnih zajednica, pri čemu će ta dinamika biti nešto ređa nego u gradu. Akcija u seoskim mesnim zajednicama  kreće početkom 2022.godine.

Povodom pomenute akcije organizovana je konferencija za medije na lokaciji Reciklažnog dvorišta Duboko 24.novembra 2021. godine. Tom prilokom  Miloš Radojević, menadžer BWL projekta pozvao je sugrađane da se aktivno uključe u planirane aktivnosti i svoj kabasti otpad iznesu na predviđene lokacije u definisanim terminima.

 Momir Milovanović direktor RCUO Duboko napomenu je da je ovaj projekat izuzetno važan jer kabasti otpad više neće dolaziti pomešan sa komunalnim otpadom, što će pre svega uticati na manje opterećenje tela deponije. Taj otpad će biti tretiran u drobilici a usitnjeni materijal će se usmeravati u dalje tokove. Ekonomski isplativi deo otpada plasiraće se  na tržište sekundardnih sirovina, a deo koji nema tržišnu vrednost, ali ima energetski potencijal biće usmeren ka proizvodnji alternativnih goriva za cementnu industriju.  Dok će sav ostatak, koji nema ni tržišnu ni energetsku vrednost biti deponovan, pri čemu će zauzimati značajno manji prostor tela deponije.

O značaju projekta Radojević u intervjuu za užičke vesti ističe sledeće: “Značaj aktuelnog BWL projekta, koji se bavi kabastim otpadom, najveći od svih dosadašnjih. Razlog je jasan – menja se dosadašnji sistem koji nije dao željene rezultate i uvodi se novi, koji se u osnovi bazira na suštinskoj promeni naših navika. Uskoro krećemo sa preuzimanjem kabastog otpada, tačno u određenim intervalima i na određenim lokacijama, rukovodeći se sa tri osnovna postulata. Prvi, jeste činjenica da kabastog otpada nema svakodnevno u svakom domaćinstvu. Štaviše, on se generiše relativno retko, moglo bi se reći par puta godišnje (kupovina nameštaja i velika raspremanja domova i pratećih objekata). Drugi razlog, jeste nemogućnost komunalnog preduzeća da opsluži sve korisnike (preko 20.000 domaćinstava) bez prethodno definisanog plana i dinamike, posebno ako se zna da ono obavlja širok spektar delatnosti i da hronično boluje od nedostatka radne snage i tehničkih sredstava. Treći razlog za uvođenje novog sistema, jeste potpuno odsustvo ekonomske isplativosti svakodnevnog bavljenja kabastim otpadom, na način kako se to do sada radilo. Ovaj otpad, svojim sastavom, nije preterano zahvalan za dalje tretmane, samim tim ni njegova tržišna valorizacija nije moguća, u značajnijoj meri. Jednom rečju, njegovo upravljanje i zbrinjavanje treba maksimalno racionalizovati, što će BWL projekat pokušati da uradi.”