Приоритети и мере

Општи циљ Програма је:

Јачање друштвено-економског развоја у прекограничном подручју између Републике Србије и Босне и Херцеговине, кроз спровођење циљаних и конкретних мера заснованих на компаративним предностима програмског подручја и заједничкој ефикасној употреби ресурса.

Специфични циљеви, резултати и типови активности дефинисани су према тематским приоритетима:

Тематски приоритет 1: Подстицање запошљавања, мобилност радне снаге, социјална и културна инклузија преко границе
Специфични циљ 1:

Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања

Специфични циљ 2: Подстицање социјалне и економске инклузије
Резултати:

·   Нови производи и услуге, као и индустријски и комерцијални процеси, захваљујући тренсферу знања и иновативности, доводе до нових одрживих могућности за запошљавање у прекограничном подручју

·   Већа конкурентност у комерцијализацији производа и услуга заједничким коришћењем ресурса у стратешким секторима (нпр. индустрија производње дрвета, прехрамбена индустрија, металска индустрија)

·   Незапослена лица стичу нове практичне вештине у реалним радним окружењима, на основу тражења на тржишту рада и сличностима са обе стране границе.

Резултати:

·  Нове одрживе социјалне и здравствене услуге се развијају и/или се постојеће напређују прекограничном разменом, сарадњом и синергијом, повећањем ефикасности у пружању услуга и повећањем броја корисника услуга

·  Могућност запошљавања и предузетнишво рањивих група се унапређују кроз заједничке прекограничне напоре, укључујући подстицање одрживог социјалног подузетништва.

·  Одрживе перспективе за социјалну интеграцију рањивих група стварају се кроз заједничке иницијативе на обе стране границе

 

Листа потенцијалних активности
 • Заједничке активности на развоју пословања
 • Заједнички развој нових производа и услуга
 • Умрежавање  пословних субјеката са екстерним иноваторима, истраживачима и постдипломцима
 • Брендирање производа и услуга
 • Сертификација и побољшање система квалитета
 • Развој и спровођење програма стручног обучавања за одговор на конкретне и доказане потребе
 • Практична обука у реалном радном окружењу (оператори из приватног или јавног сектора)
 • Мали инфраструктурни радови и набавка опреме
 • Успостављање нових социјалних и здравствених програма, и/или реструктурирање постојећих на основу иновативних приступа, метода и процеса
 • Саветодавне услуге подршке рањивим групама
 • Организација културних догађаја који имају за циљ унапређење социјалне интеграције
 • Развој нових или унапређење постојећих иницијатива социјалног предузетништва
 • Циљна подршка за подстицање предузетничких вештина жена, младих и особа са инвалидитетом
 • Помоћ за успостављање нових пословних иницијатива за рањиве групе, укључујући социјална предузећа
 • Мали инфраструктурни радови и набавка залиха

 

Тематски приоритет 2: Заштита животне средине, подстицање прилагођавања  климатским променама и њиховог ублажавања, спречавање ризика и управљање ризицима
Специфични циљ 1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета Специфични циљ 2: Унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији
Резултати:

 • Ефикасност јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом и отпадним водама побољшана је кроз заједничке иницијативе са обје стране границе
 • Заштита речних сливова Дрине и Саве и подстицање њиховог биодиверзитета
Резултати:

·  Капацитет за приправност, превенцију и реаговање свих организација/институција у систему заштите и спашавања у пограничном подручју ојачани су на дуги рок

Листа потенцијалних активнсоти
 • Унапређење физичких постројења и опреме јавних комуналних предузећа
 • Унапређење постојећих поступака јавних служби које се баве управљањем чврстим отпадом и отпадним водама, укључујући јавна комунална предузећа и инспекцију за заштиту животне средине
 • Анализа и подизање нивоа свиести о изворима загађења воде, на примјер у пољопривреди
 • Информисање и изградња капацитета грађана и предузећа за одрживо понашање у областима чврстог отпада и заштите воде
 • Стварање административних и просторних услова за одрживо управљање чврстим отпадом и отпадним водама
 • Обуке и изградња капацитета особља у јавним комуналним предузећима
 • Обука и изградња капацитета цивилне заштите и других служби за ванредне ситуације, нарочито у ситуацијама поплава и након поплава, у складу са међународним стандардима
 • Мали инфраструктурни радови и набавка опреме
 • Размена искустава и примера најбоље праксе и умрежавање
 • Развој и/или унапређење система за планирање, деловање, информисање, координацију и обавештавање у погледу превенције и ублажавања природних катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на централном и/или локалном нивоу
 • Подизање нивоа свиести и капацитета локалних заједница за реаговање у ванредним ситуацијама

 

Тематски приоритет 3: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа
Специфични циљ 1: Повећати допринос туризма друштвено-економском развоју

програмског подручја

Специфични циљ 2: Јачање култуног идентитета програмског подручја
Резултати:

 • Унапријеђена понуда и квалитет туристичких производа и услуга заједничким напорима и иницијативама
 • Отворене нове одрживе могућности запошљавања и пословања у сектору туризма заједничким прекограничним напорима
Резултати:

 • Његују се одрживе културне и спортске размене преко границе
 • Боље се чувају историјско и природно наслеђе и традиције прекограничног подручја
Листа потенцијалних активности
 • Умрежавање, структурирање, позиционирање нових туристичких производа и услуга
 • Успостављање прекограничних туристичких кластера
 • Активности на промовисању, обавештавању јавности и публицитету
 • Организација догађаја и кампања
 • Размена и трансфер искустава
 • Обука и изградња капацитета туристичких радника и/или незапослених
 • Мали инфраструктурни радови и набавка опреме
 • Промоција и заштита природних ресурса и заштићених подручја
 • Организација догађаја, симпозијума, радионица и сл.
 • Посебне стручне интервенције усмјерене на заштиту и промоцију историјског наслеђа, као и културних традиција
 • Мали инфраструктурни радови на рестаурацији и очувању историјских или умјетничких локација и набавка опреме
 • Развој нових и унапређење постојећих музејских колекција, изложби и слично
 • Умрежавање између различитих сектора у циљу доприноса ефикасности и атрактивности туристичке понуде