Општи циљ/утицај програма је:

Промоција добросуседских односа, подстицање интеграције у Унију и унапређење социо-економског развоја прекограничног подручја програма путем социјалне и економске инклузије одређених група, посебно младих, и конкурентности туризма.

 

Специфични циљеви и врсте активности дефинисани су по тематским приоритетима како следи:

Тематски приоритет 1: Улагање у младе, образовање и вештине
Специфични циљ 1.1. Побољшати активизам младих и друштвено-економско учешће младих
Резултати: 1.1.1. Побољшане су социјална интеграција и економске перспективе младих

 

 Индикативна листа активности
– Заједничке обуке,

– Промоција дијалога и критичког размишљања међу младима,

– Имплементација предузетничких активности младих,

– Активизам младих и волонтирање

– Подршка младима из рањивих група,

– Имплементација иновативних мера за укључивање младих у друштво (нпр. путем нових технологија и дигитализације);                                              

Специфични циљ 1.2. Повећати запошљивост одређених група пружањем нових вештина
Резултати: 1.2.1. Вештине и компетенције у одређеним групама су унапређене
– Индикативна листа активности
– Заједничке обуке за специфичне вештине и компетенције с доказаном потражњом на тржишту,

– Обуке и програми стручног оспособљавања усмерени на рањиве групе с нагласком на употребу модерних технологија и дигитализацију,

– Преквалификација радника из великих традиционалних индустријских система – развој нових, иновативних модела обуке или курикулума (формалних и неформалних),

– Унапређење сарадње с послодавцима како би се омогућили стажирања и прва радна искуства;

Тематски приоритет 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа

 

Специфични циљ 2.1. Развијати и промовисати заједничке туристичке понуде засноване на културном и природном наслеђу
Резултати:

2.1.1. Заједнички прекогранични туристички производи/иницијативи су развијени/сачувани     

 

Резултати:

2.1.2. Природни и културни локалитети су очувани

Индикативна листа активности
– Развој и промоција заједничких прекограничних туристичких производа/услуга – умрежавање пружалаца туристичких услуга с обе стране границе – укључивање одређених група у развој туризма

– развој специјализованог туризма

 – спортски, авантуристички, кулинарство, рурални туризам

 – повезивање туризма с другим секторима, на пример пољопривреде и прехрамбене индустрије

-реновирање туристичке инфраструктуре

– опремање туристичких локалитета у региону

– дигитализација у туризму

– специјализована обука туристичких радника и пружалаца услуга

– иновативни и технолошки приступи развоју, промоцији и спровођењу рекограничних туристичких понуда

– увођење стандарда квалитета за пружаоце туристичких услуга

 

 

-спровођење планова акција за очување

-мањи радови реновирања и опремање природне и културне баштине

-превенција ризика за кориснике природних и културних локалитета

-информације и дигитална решења у очувању културне и природне баштине