Програм прекограничне сарадње између Републике Србије и Босне и Херцеговине (БиХ) биће спроведен у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021-2027. са циљем промоције добросуседских односа, подстицања интеграције у Унију и промовисања социо-економског развоја кроз заједничке локалне и регионалне иницијативе.

Правни основ за израду Програма прекограничне сарадње је: Уредба (ЕУ) 2021/1529 Европског парламента и Савета од 15. септембра 2021. којом се успоставља Инструмент за претприступну помоћ (ИПА III).

Овим инструментом ЕУ наставља да пружа правни оквир за пружање финансијске помоћи земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у њиховим напорима да подстакну политичке, економске и институционалне реформе с крајњим циљем пуноправног чланства у Европској унији.

Прекогранични програм Србија-Босна и Херцеговина 2021-2027 спроводи се у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) и резултат је заједничких напора влада и других заинтересованих страна обе земље. ИПА III подржава прекограничну сарадњу с циљем промоције добросуседских односа, подстицања интеграције у Европску унију и промовисања социо-економског развоја.

Програм анализира социо-економску ситуацију у прекограничној регији, поставља заједничку стратегију за решавање идентификованих проблема и формулише заједничке тематске приоритете за развој. Овај Програм се заснива на темељном прегледу изазова и специфичности програмског подручја.

Укупно суфинансирање Уније за Прекогранични програм за период 2021-2027. износи 14.000.000 евра, док се очекује да ће суфинансирање корисника износити 2.223.529,42 евра.