Програмски документи

ИПА II ППС Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 је друга генерација програма прекограничне сарадње између две земље. Програм прекограничне сарадње између Републике Србије и Босне и Херцеговине биће имплементиран у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II). ИПА II подржава прекограничну сарадњу у циљу промовисања добросуседских односа, промовирања сарадње, друштвено-економског развоја и подстицање туризма и културног и природног наслеђа преко границе.

Програм треба да допринесе економском, друштвеном и територијалном развоју програмске области кроз постављање стратегије, заједничког развоја и коришћења потенцијала и могућности да подручје буде атрактивно за живот и рад. Интервенцијом у  поменутим областима изградиће се снаге и потенцијали за подизање реалних могућности, унапређење слабости и смањење претњи. Разматран је баланс између сарадње и развојних циљева и изводљивости имплементације. Стога се програм фокусира на следећа три тематска приоритета:

Продстицање запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културне инклузија преко границе – овај приоритет треба да допринесе бољој економској и социјалној интеграцији угрожених и маргинализованих група. Изазови су слични са обе стране границе, а општи тематски приоритет пружа солидне могућности за стварне заједничке прекограничне иницијативе (на пример, заједничка обука, заједнички напори за социјално укључивање).

Заштита животне средине представља једну од кључних компаративних предности програмског подручја. Овај приоритет је уско повезан са другим приоритетима,нпр. туризмом. Неуспех у решавању изазова у овој  области може довести до значајних краткорочних (природних катастрофа) и дугорочних (деградираних еколошких) негативних последица. Тематски приоритет блиско повезује две стране границе, посебно у сливу реке Дрине. Може се очекивати снажан прекогранични утицај у превенцији ризика и иницијативама за заштиту животне средине.

Подстицање туризма и културног и природног наслеђа је трeћи приоритет. Туризам се сматра сектором високог приоритета, заснован на бројним атракцијама овог подручја. Имајући у виду сличности и синергије територија са обе стране границе, овај сектор пружа велике могућности за прекограничну сарадњу. Типологија пројеката (заједничке активности, заједничка туристичка подручја) указује на чврсте могућности за истинску прекограничну сарадњу.

Oперативни програм за ИПА 2 2014-2020 ППС Србија – Босна и Херцеговина