Заједнички одбор за праћење

Заједнички одбор за прaћење Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020, је тело основано у складу са чл. 52.2 Уредбе Комисије 447/2014 од 2. маја 2014.године која дефинише посебна правила за спровођење Уредбе (ЕУ) 231/2014 Европског парламента и Савета којом је успостављен Инструмент за претприступну помоћ (ИПА 2) и чл. 78 Оквирног споразума.

Земље учеснице ће успоставити ЗОП, најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу првог финансијског споразума.

Како би испуниле своју улогу у складу са чланом 78. Оквирног споразума ЗОП ће:

(а) бити одговоран за идентификовање тематских приоритета, специфичних циљева, циљних корисника и посебног фокуса сваког јавног позива за достављање предлога пројеката који ће одобрити Европска комисија;

(б) испитати и дати саветодавно мишљење о листи активности које су изабране путем позива за подношење предлога пре одлуке о додели грантова. Уговорно тело доноси коначну одлуку о додели бесповратних средстава;

(в) разматрати напредак у односу на постизање конкретних циљева, очекиваних резултата и циљева по тематским приоритетима као што је наведено у Програму прекограничне сарадње, на основу информација добијених од стране Оперативне структуре земаља учесница. Напредак се прати у односу на показатеље који су постављени у Програму прекограничне сарадње;

(г) разматрати релевантне закључке као и предлоге за корективне мере које проистичу из провере на лицу места, мониторинга и евалуација уколико постоји;

(д) да одобри сваки предлог за измену Програма прекограничне сарадње. Кад год је потребно, може да даје предлоге за измену Програма прекограничне сарадње као што је наведено у члану 68 Оквирног споразума, како би се осигурало постизање циљева Програма прекограничне сарадње и побољшала ефикасност, ефективност, утицај и одрживост ИПА 2 помоћи. ЗОП може дати препоруке како да се побољша имплементација Програма прекограничне сарадње;

(ђ) разматрати и одобравати план комуникације и видљивости за Програм прекограничне сарадње;

(е) разматрати и одобравати план евалуације из члана. 57 (2) Оквирног споразума;

(ж) испитивати и одобравати годишње и завршне извештаје о спровођењу поменуте у чл. 80. Оквирног споразума;

(з) разматрати и одобравати годишњи план рада Заједничког техничког секретаријата.

ЗОП ће се састајати најмање два пута годишње. Састанци могу бити сазвани на иницијативу земаља учесница или Комисије. Председавајући, у сарадњи са партнерском ОС и уз подршку Заједничког техничког секретаријата, биће одговоран за организацију састанка. По договору састанци могу бити одржани путем  видео конференције.