Заједнички надзорни  одбор за праћење ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2021-2027, је стално тело које је основано у складу с чланом 52.2. Правилника Комисије 447/2014 од 2. маја 2014. о специфичним правилима за спровођење уредби (ЕУ) бр. 231/2014 Европског парламента и Савета о успостављању Инструмента за претприступну помоћ („Правилник о спровођењу ИПА III“), и чланом 78. Оквирног споразума.

Учесничке земље треба да успоставе Заједнички надзорни одбор најкасније шест месеци од ступања на снагу првог споразума о финансирању.

Како би испунио своју улогу у складу с чланом 78. Оквирног споразума, Заједнички надзорни одбор има следеће задатке:

(а) одговоран је за идентификацију тематских приоритета, специфичних циљева, циљних корисника и специфичног фокуса сваког Позива за подношење предлога који треба да буду одобрени од стране Комисије;

(б) разматра и даје саветодавно мишљење о листи операција одабраних путем Позива за подношење предлога пројеката пре доношења одлуке о додели грантова. Уговорни орган ће донети коначну одлуку о додели грантова;

(ц) прегледа напредак у постизању специфичних циљева, очекиваних резултата и циљева по тематском приоритету како је утврђено у прекограничном програму сарадње, на основу информација које пружају оперативне структуре учесничких земаља. Напредак се прати на основу показатеља постављених у Програму;

(д) прегледа релевантне налазе и закључке, као и предлоге за поправљање акција која произлазе из провере на лицу места, мониторинга и евалуација, ако су доступни;

(е) одобрава било који предлог за ревизију Програма. Када је потребно, може предложити измене Програма  као што је предвиђено чланом 68. Оквирног споразума, како би се осигурао постизање циљева прекограничног програма сарадње и побољшала ефикасност, ефективност, утицај и одрживост помоћи ИПА III. Такође Заједнички надзорни одбор може дати препоруке о томе како унапредити имплементацију прекограничног програма сарадње;

(ф) прегледа и одобрава план комуникација и видљивости Програма;

(г) прегледа и одобрава план евалуације који се односи на члан 57(2) Оквирног споразума;

(х) прегледа и одобрава годишње и завршне извештаје о имплементацији наведене у члану 80 Оквирног споразума;

(и) прегледа и одобрава годишњи радни план Заједничког техничког секретаријата.

Заједнички надзорни одбор треба да се састаје најмање два пута годишње. Такође, изненадни састанци могу бити сазвани по иницијативи учесничких земаља или Комисије. Председавајући, у сарадњи с партнерима и уз подршку ЗТС-а, одговоран је за организацију састанка. По потреби, састанци се могу организовати путем видео конференције.