Oперативне структуре

Оперативна структура у Србији је:

Влада Републике Србије – Министарство за европске интеграције

Оперативна структура у Босни и Херцеговини је:

Дирекција за европске интеграције

Оперативне структуре земаља корисница ИПА фондова у Програму прекограничне сарадње за Србију и Босну и Херцеговину надлежне су за програмирање и техничку имплементацију Програма, а формиране су и успостављене од стране земаља корисница према следећим одредбама:

 • За Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, свака земља корисница обухваћена програмом основаће Оперативну структуру одговорну за реализацију оног дела Програма који се тиче дотичне земље;
 • Задаци Оперативне структуре обухватају припрему Програма прекограничне сарадње у складу са чланом 91. Уредбе о реализацији ИПА-е;
 • Оперативне структуре земаља корисница обухваћених Програмом успоставиће блиску сарадњу приликом програмирања и реализације релевантног Програма прекогранићне сарадње;
 • За сваки програм прекограничне сарадње међу земљама корисницама, релевантне Оперативне структуре успоставиће Заједнички технички секретаријат за пружање подршке Оперативним структурама, те Заједнички надзорни одбор, у складу са чланом 142. Уредбе о реализацији ИПА-е, за спроводјење одредјених задатака и обавеза;
 • У случају централизованог управљања, функције и надлежности Оперативних структура биће дефинисане у релевантном прекограничном програму, уз изузетак тендерских процедура, уговарања и плаћања, што спада у надлежност Комисије;
 • Свака земља обухваћена Програмом именоваће своје представнике, укључујући представнике Оперативних структура надлежних за Програм, који ће учествовати у раду Заједничког надзорног одбора. Кад је у питању састав Заједничког надзорног одбора, биће узете у обзир одредбе члана 87 Уредбе о реализацији ИПА-е. Заједничким надзорним одбором председава представник једне од земаља обухваћених Програмом (члан 142(3) Уредбе о реализацији ИПА-е);
 • Оперативне структуре земаља корисница обухваћених Програмом и Заједнички надзорни одбор воде рачуна о квалитету имплементације Програма прекограничне сарадње. Оне ће вршити надзор на основу Индикатора утврђених чланом 94(1)(д) Уредбе о реализацији ИПА-е.

Оперативне структуре у склопу Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина

У складу са функцијама Оперативних структура (утврдјених Уредбом о реализацији ИПА-е), Оперативне структуре ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, измедју осталог, обављају послове који обухватају:

 • припремање Програма прекограничне сарадње у складу са чланом 91 Уредбе о реализацији ИПА-е;
 • именовање својих представника у Заједнички надзорни одбор (ЈМЦ);
 • успостављање Заједничког техничког секретаријата (ЈТС) и запошљавање особља;
 • припремање и реализација стратешких одлука Заједничког надзорног одбора, по потреби уз подршку Заједничког техничког секретаријата;
 • уз подршку Заједничког техничког секретаријата, успостављање система за сакупљање поузданих информација о имплементацији Програма и достављање релевантних информација Заједничком надзорном одбору, ИПА координаторима за Компоненту ИИ и Европској комисији;
 • вођење рачуна, у сарадњи са Заједничким надзорним одбором, о квалитету имплементације Програма прекограничне сарадње, кроз мониторинг на основу Индикатора утврдјених чланом 94 (1)(д) Уредбе о реализацији ИПА-е;
 • благовремено подношење годишњих и финалних извештаја ИПА националним координаторима и Комисији, према члану 144 Уредбе о реализацији ИПА-е, након прегледа тих извештаја од стране Заједничког надзорног одбора;
 • осигуравање праћења испуњавања обавеза и вршења исплата на нивоу Програма;
 • водјење рачуна о томе да корисници бесповратне помоћи адекватно реализују пројекат и спроводе финансијско извештавање (мониторинг), као и квалитетно финансијско управљање (контрола);
 • пружање потребне подршке Уговорним телима (нпр. обезбеђењем модела тендерске документације, ревизијом буџета пројеката који се финансирају из грантова, израдом нацрта уговора и пратеће документације за ангажовање консултаната, за набавку роба и услуга неопходних за спровођење активности корисника грантова или у складу са приоритетом техничке подршке (ТА) у циљу одобрења и даљег процесуирања тих активности од стране Делегације ЕК); одговорност за обављање овог задатка се може пренети на Заједнички технички секретаријат;
 • вођење рачуна о томе да су корисници грантова добили подршку у току спровођења набавке; одговорност за обављање овог задатка се може пренети на Заједнички технички секретаријат;
 • организовање информативне и промотивне активности у сврху подизања свести о шансама које нуди Програм прекограничне сарадње, или давање задужења Заједничком техничком секретаријату да спроведе ове активности (укључујући израду нацрта плана информативних и промотивних активности које одобрава Заједнички надзорни одбор);

уколико добије такав задатак од Заједничког надзорног одбора, припрема ревизије или анализе Програма прекограничне сарадње, које би омогућиле постизање циљева наведених у члану 86(2) Уредбе о реализацији ИПА-е или довеле до унапређења његовог управљања.