U sklopu projekta „Prekogranična mreža prirodnog nasleđa  – CBC Nature NET“ održane su dve radionice 27. maja 2021. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Arboretumu fakulteta.  Arboretum je zaštićeno prirodno područje kojim upravlja Fakultet

Na radionicama je prisustvovalo 20tak učesnika iz različitih ustanova: Institut za šumarstvo, Šumarski fakultet, JP „Vojvodinašume“, Lovačka komora Srbije, Komora inženjera šumarstva Srbije, lovište „Surčin“, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda i nekoliko nevladinih organizacija.

Prva radionica, pod naslovom „Održivi turizam i zaštita prirode“  održana je u prepodnevnim časovima. Radionicu su održala dva predavača, dr Aleksandar Vasiljević i Aleksandar Panić. Dr Aleksandar Vasiljević održao je  predavanje deduktivnog tipa. Nakon toga,  Aleksandar Panić iz organizacije „Odbranimo reke Stare planine“ predstavio  je učesnicima potencijale i mogućnosti ekološkog turizma na primeru Stare planine u predavanju induktivnog karaktera.

U drugom delu dana  održana radionica pod nazivom „Razvoj novih turističkih ponuda“ u kojoj su učestvovali kao predavači Nikola Vojinović, dipl. inž. šumarstva i Vesna Šabanović, dipl. inž pejzažne arhitekture iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Nikola Vojinović je kroz inovativan način upoznao učesnike radionice sa izazovima usklađivanja lovnog gazdovanja sa drugim ljudskim aktivnostima. U drugom delu predavanja izložio je  predloge za prevazilaženje trenutnih problema  i načine daljeg razvoja turističkih ponuda u skladu sa principima održivog razvoja.  Vesna Šabanović je ukazala na izazove u zaštiti prirode u antropogenom okruženju i ponudila alternativna rešenja koja mogu biti obostrano prihvatljiva.

Završetkom obe radionice je otvorena dikusija učesnika koja je rezultirala razmenom ideja i analizom alternativnog pristupa razvoju turističke ponude Srbije u skladu sa zaštitom prirode.