Došlo je vrijeme da se i u Srbiji i Bosni i Hercegovini razvije koncept “Nula otpada” kroz projekat “Opštine sa Nula otpada”, kao i da se promoviše upravljanje resursima prije upravljanja otpadom, odnosno smanjenje nastanka otpada na njegovom izvoru. Ovaj pristup zahtijeva promjenu do sada stečenih navika i kulture življenja na prvo mjesto stavljajući smanjenje korišćenja materijala i energije. 

Projektne aktivnosti se sprovode u šest pilot opština: Visoko, Ilijaš i Sarajevo Centar u BiH i Bajina Bašta, Vladimirci i Krupanj u Srbiji. Za navedene opštine u okviru projekta će se kreirati Akcioni planovi za nula otpada. Stručnjaci iz ove oblasti će također kreirati investiciono – tehničku dokumentaciju baziranu na konceptu nula otpada, te razviti interaktivnu GIS mapu divljih deponija u svakoj opštini. Ovakve mape će uveliko olakšati lociranje deponija javnim komunalnim preduzećima, a projekat će dodatno osigurati čišćenje po jedne deponije na području opština. Stanovništvu pilot opština bit će dodijeljeni setovi kanti za odvojeno prikupljanje otpada, kao i komposteri za zbrinjavanje organskog otpada. Realizacija ovih aktivnosti pripremit će tlo za razvoj cirkularne ekonomije i koncepta nula otpada u prekograničnom području, a pilot opštine istaći kao „pokretače“ održivog modela upravljanja otpadom u regionu.

“Značaj projekta Opštine sa nula otpada ogleda se u širem uticaju koji će proizaći iz implementacije projektnih aktivnosti, a koji će usmjeriti rješavanje problema u sistemu upravljanja otpadom ka konceptu nula otpada i u konačnici ka zajedničkoj tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.“navodi Šejla Mahmutović, projekt menadžer.