Pregled projekta
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-13 potpisan 8.6.2021.
Naziv projekta: ENHANCE – Podrška za unaprijeđenje konkurentnosti i zapošljavanja
Specifični cilj Programa: 1.1. Povećavanje zapošljivosti radne snage i povećanje prilika za  zapošljavanje
Programski rezultati: 1.1.1: Novi proizvodi i usluge, kao i industrijski i komercijalni procesi, zahvaljujući trensferu znanja i inovativnosti, dovode do novih održivih mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom području
Budžet projekta: Ukupna vrjednost projekta (€):

200.675,46

Ugovorena vrjednost

EU sredstava (€)170.522,46

i

% od ukupne vrjednosti projekta: 84,97%

Korisnik sredstava: Koordinator: Ko-korisnici:
Privredna/Gospodarska komora Federacije, BiH  

–          Privredna komora Srbije, SRB

–          Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis, BiH

Područje realizacije: BiH: Sarajevska makroregija – Bosansko-podrinjski kanton i Kanton Sarajevo SRB: Zlatiborski okrug
Ciljne grupe projekta: 90 malih i srednjih preduzeća (MSP):

·         MSP iz metalne industrije: 15 iz Sarajevske makroregije i 15 iz Zlatiborskog okruga

·         MSP iz drvne industrije: 15 iz Sarajevske makroregije i 15 iz Zlatiborskog okruga

·         MSP iz prehrambene industrije: 15 iz Sarajevske makroregije i 15 iz Zlatiborskog okruga

Broj zaposlenih uključenih u aktivnosti: 90 zaposlenih

40 nezaposlenih osoba:

·         20 iz Sarajevske makroregije i 20 iz Zlatiborskog okruga

Trajanje projekta: Početak 1.7.2021., 24 meseca
Opšti cilj projekta: Projekat teži da poboljša ekonomski rast i mogućnosti održivog zapošljavanja industrijskih MSP u prekograničnoj oblasti Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga
Specifični ciljevi: Izgraditi i podržati rast zelenih i pametnih inovacija, kapaciteta za saradnju i komercijalizaciju MSP iz strateških sektora (drvoprerađivačka industrija, prehrambena industrija i metaloprerađivačka industrija) u Sarajevskoj makroregiji i Zlatiborskom okrugu
Očekivani rezultati: 1.       Poboljšana podrška razvoju kapaciteta MSP i tržišna inteligencija za inovacije i komercijalizaciju proizvoda i usluga

2.       Omogućen lakši pristup mogućnostima finansiranja i povećani know-how MSP za pisanje aplikacija

3.       Povećana zapošljivost radne snage prenošenjem znanja o razvoju i proizvodnji inovativnih proizvoda

4.       Olakšana zajednička saradnja i umrežavanje i uspostavljanje sektorski orjentisanih prekograničnih inovacionih mreža koje uključuju MSP, istraživačke organizacije i javnu upravu

5.       Pružene sektorski orjentisane politike za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja i ekonomskog rasta MSP kroz zelene i pametne inovacije i komercijalizaciju proizvoda i usluga

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

WP1.1.  Utvrditi i upravljati dinamikom projektnog partnerstva za efikasnu dugoročnu saradnju

WP1.2.  Analizirati regionalni status inovacija i industrijske prioritete za svaki strateški sektor sa fokusom na zelena i pametna rješenja

WP1.3.  Procijeniti tržišnu inteligenciju, inovacije i mogućnosti komercijalizacije prekograničnih malih i srednjih preduzeća

WP1.4.  Razviti, testirati i procijeniti pilot usluge tržišne inteligencije za podršku prekograničnom razvoju kapaciteta MSP za inovacije i komercijalizaciju proizvoda i usluga

WP1.5.  Pružiti podršku strateškom razvoju proizvoda / usluga i procesa za prekogranična mala i srednja preduzeća

WP2.1.  Razviti, testirati i procijeniti pilot usluge javnog finansiranja za podršku prekograničnim MSP kako bi zajednički stekli i iskoristili mogućnosti finansiranja svojih inovacija

WP3.1.  Usklađivanje prekograničnog obrazovnog sistema za tehničare obrade metala, drveta i prehrambene tehničare sa potrebama MSP

WP3.2.  Izgradnja praktičnih i teorijskih vještina, znanja i iskustva tehničara (metal, drvo, prehrana) kako bi se povećale njihove šanse za zaposlenje

WP4.1.  Mapiranje prekograničnih aktera, kontaktiranje i uključivanje u umrežavanje i podrška ekonomskom rastu MSP

WP4.2.  Razvoj, testiranje i vrednovanje pilot usluge B2B za podršku prekograničnoj saradnji, kooperaciji i prenošenju znanja i iskustva među MSP

WP4.3.  Uspostavljanje prve prekogranične mreže orjentisane na MSP i organizacije / institucije

WP5.1. Izrada dva politička dokumenta za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja i ekonomskog rasta MSP izvlačenjem zaključaka iz testiranja pilot usluga i povratnih informacija prikupljenih od MSP