PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv: Treći
Ugovor br. 48-00-162/2021-28-7 potpisan 6.4.2023.
Naziv projekta: Kreiranje i sprovođenje programa za odgovor na potrebe djece sa problemima u ponašanju
Specifični cilj Programa: SO 1.2. Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije
Programski rezultat: R 1.2.1. Nove održive socijalne i zdravstvene usluge se razvijaju i/ili se postojeće unapređuju prekograničnom razmjenom, saradnjom i sinergijom, povećanjem efikasnosti u pružanju usluga i povećanjem broja korisnika usluga
Budžet projekta Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos:
€  199,653.84 €  167,409.00

83.85%

Korisnici sredstava: Vodeći aplikant Ko-aplikant
SRB

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

BIH

Centar za socijalni rad Bijeljina

SRB

Centar za socijalni rad Stara Pazova

Područje realizacije: SRB: BiH:
AP Vojvodina, Sremski okrug, Novi Sad i Stara Pazova Bijeljina 
Ciljne grupe: 1. Stručna lica iz oblasti socijalnog rada

2. Djeca sa poremećajima u ponašanju

Datum početka i trajanje projekta: 15.04.2023, 18 mjeseci
Opšti cilj: Jačanje socijalne integracije i inkluzivnog društva
Specifični ciljevi 1. Unapređenje znanja stručnih lica koja rade sa djecom sa poremećajima u ponašanju

2. Osnivanje novih socijalnih usluga za rad sa djecom sa poremećajima u ponašanju i unapređenje postojećih kroz razvijanje vodiča na osnovu primjera najbolje prakse

3. Sprovоđenje kampanje za podizanje svijesti o problemu kod zainteresovanih strana i šire javnosti

 

 

Očekivani rezultati: 1.1  Uvećan nivo kompetentnosti stručnih lica koja rade u socijalnom sektoru

1.1.1. Kreiran plan treninga za trenere za buduće trenere koji će raditi u socijalnom sеktoru

1.1.2. Kreiran sadržaj jednog treninga za osoblje koje radi direktno sa djecom sa poremećajima u ponašanju

2.1. Pilot program u trajanju od 11 mjeseci za djecu sa poremećajima u ponašanju u dnevnim centrima u Bijeljini i Staroj Pazovi

2.2 Razvijene vještine i znanja o multipliciranju efekata programa

2.3 Kreiran vodič na osnovu primjera najbolje prakse

2.4 Pripremljena dokumentacija za licenciranje kreiranog programa treninga za trenere u Srbiji

3.1 Podignuta svijest i povećan nivo razumijevanja socijalnih problema koji se odnose na djecu sa poremećajima u ponašanju

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 

1.1  Prilagodba nastavnog plana- dvodnevna radionica sa 5 eksperata iz Društva psihologa Republike Srpske, jednim predstavnikom Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i jednim predstavnikom Centra za socijalni rad Bijeljina

1.2  Implementacija 3 modula ToT programa za 12 stručnih lica

1.3  Implementacija 3 kruga treninga za ukupno 60 učesnika iz BiH i Srbije koji će ubuduće direktno raditi sa djecom sa poremećajima u ponašanju

2.1 Opremanje dnevnih centara u Bijeljini i Staroj Pazovi

2.2 Implementacija jedanaestomjesečnog rada sa djecom sa poremećajima u ponašanju

2.3 Organizacija 5 sesija sa mentorima radi razmjene znanja i iskustava

2.4 Izrada i štampanje vodiča baziranog na najboljim praksama

2.5 Priprema dokumentacije za licenciranje kreiranih ToT programa u Srbiji

3.1 Sprovođenje kampanje na Facebook-u

3.2. Sastanci sa donosiocima odluka u socijalnom sektoru u BiH i  Srbiji

3.3. Organizacija finalne konferencije