PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Drugi
Aplikacija br.: 11
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-6 potpisan 23.03.2021.
Naziv projekta: Jačanje kapaciteta institucija zaštite i spašavanja
Specifični cilj: S 2.2 Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji
Rezultat: R 2.2.1: Kapacitet za pripravnost, prevenciju i reagovanje svih organizacija/institucija u sistemu zaštite i spašavanja u pograničnom području ojačani su na dugi rok
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  517,151.05 €  408,751.05

79.04%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Grad Tuzla, BiH   ·         Vodoprivredno preduzeće „Sava“ Sremska Mitrovica, Srbija

·         Crveni križ/krst grada Tuzla, BiH

·         Ronilački klub Sremska Mitrovica, Srbija

 

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Sremska Mitrovica Tuzla  
Ciljne grupe projekta: CG1 – Minimum 350 predstavnika institucija iz Sremske Mitrovice i Tuzle od kojih minimum 40% pripadnika jednog pola i najmanje 5% iz organizacija koje rade sa društveno marginalizovanom populacijom

CG2 – 32 institucije  

CG3 – 1000 građana uključenih u aktivnosti, minimum 40% žena i minimum 50 Roma ili osoba sa onesposobljenjima

Datum početka i trajanje projekta: 01.04.2021, 24 mjeseca
Opšti cilj projekta: Smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i katastrofe nastale ljudskim djelovanjem u prekograničnom području Tuzle i Sremske Mitrovice
Specifični ciljevi projekta: SO1. Unaprijediti kapacitete civilne zaštite za prevenciju i reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom području

SO2. Značajno unaprijediti spremnost i odgovor na prirodne i katastrofe nastale ljudskim djelovanjem svih organizacija/institucija u sistemu zaštite i spašavanja u prekograničnom području, a koristeći najbolje prakse Evropske unije iz oblasti prevencije i odgovora na katastrofe.

SO3. Povećati vidljivost i značaj osjetljivosti i otpornosti na katastrofe koristeći EU vodič za komunikaciju i vidljivost

Aktivnosti i rezultati projekta Rezultati

R 1.1. – Uspostavljena efektivna i efikasna menadžment struktura projekta koja uključuje i interni monitoring i evaluaciju, a bazirana je na najboljim praksama u upravljanju projektnim ciklusom

R 1.2. – Osnovan funkcionalan prekogranični upravljački tim, obučen iz oblasti upravljanja projektima

R 2.1. – U prekograničnom području je uspostavljan i opremljen prekogranični multidisciplinarni mobilni tim za pripremu i reagovanje u slučaju prirodnih i katastrofa nastalih usljed ljudskog djelovanja koji djeluje u skladu sa najboljim praksama Evropske unije u prevenciji i odgovoru organizacija/institucija na katastrofe u okviru sistema zaštite a u cilju spašavanja života.

R 2.2. – Kreiran detaljan plan obuke za upravljanje rizicima u slučaju katastrofa, uključujući i spremnost na reagovanje na prirodne i katastrofe nastale usljed djelovanja ljudi.

R 2.3. – Relevantni zainteresirani postali certificirani treneri u skladu sa smjernicama Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa i kroz implementaciju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa

R 3.1 – Kreirana internet stranica projekta, kao i drugi materijali za komunikaciju kako bi informisali javost o ciljevima i postignućima projekta, a u skladu sa EU priručnikom za komunikaciju i vidljivost

R 3.2 – Obezbijeđena standardna vidljivost EU kao donatora kroz izvještavanje o postignućima u projektu i značaju osjetljivosti i otpornosti na katastrofe putem digitalnih i štampanih medija

Aktivnosti

A.1.1. Efektivan i efikasan projektni menadžment koji uključuje interni monitoring i evaluaciju bazirane na najboljoj praksi i tehnikama upravljanja projektnim ciklusom

A 1.2. Osnivanje tima za upravljanje projektom i podizanje kapaciteta u dvije oblasti: upravljanja projektnim ciklusom i PRAG

A 2.1. Osnivanje i opremanje prekograničnog multidisciplinarnog mobilnog tima za pripremu i odgovor na prirodne i katastrofe nastale usljed djelovanja ljudi u skladu sa najboljim praksama EU u prevenciji i odgovoru svih organizacija/institucija na katastrofe u sistemu za zaštitu i spašavanje u prekograničnom području s ciljem spašavanja živote

A 2.2. Izgradnja kapaciteta na osnovu iskazanih potreba i sprovođenje obuke za upravljanje rizicima u slučaju katastrofa, uključujući i spremnost za reagovanje na prirodne i katastrofe nastale usljed djelovanja ljudi

A 2.3. – Izgradnja kapaciteta i certificiranje relevantnih zainteresiranih u skladu sa smjernicama Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa i kroz implementaciju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa

A3.1. Redovna komunikacija sa javnošću o ciljevima i postignućima projekta

 A3.2. Implementacija standarda vidljivosti EU kao donatora kroz digitalne i štampane materijale o vrijednostima projekta te osjetljivosti i otpornosti na katastrofe