Nakon 4 meseca kako je uveden sistem primarne selekcije otpada u školama u Užicu, u prilici smo da objavimo prve fazne rezultate koji ovaj proces i kvantitativno opisuju. Naime, od trenutka kada su prve kante postavljene u školama (polovina maja), preko nabavke kamiona (avgust) i njegovog stavljanja u pogon, pa sve do nabavke i postavljanja kontejnera (septembar), 14 užičkih škola je prikupilo 5,9 t sekundarnih sirovina koje su distribuirane na tržište, posredstvom Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko.

Najbolje rezultate, do sada, ostvaruju osnovne škole „Nada Mati?“ i „Slobodan Sekulić“, kao i srednje škole Medicinska i Ekonomska. Imajući u vidu činjenicu da se škole medjusobno razlikuju, kako po veličini, tako i po broju učenika, lokaciji na kojoj se nalaze i broju zaposlenih, sasvim je prirodno da se i rezultati selekcije razlikuju. Trenutno je u toku monitoring poseta svim školama koje učestvuju u projektu, koja će dati detaljnije informacije u vezi sa stanjem na terenu, sa ciljem da se otklone eventualni problemi, a istovremeno i identifikuju dobri primeri koji bi se dalje širili i multiplikovali.

Izveštaj o prikupljenim količinama otpada u dosadašnjem periodu trajanja projekta, možete pogledati ovde.

Prvi rezultati primarne selekcije