ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Први
Апликација бр.: 22
Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-7 потписан 06.07.2019.
Назив пројекта: Унапређење управљања чврстим отпадом
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета
Резултат: Р 1: Ефикасност јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом и отпадним водама побољшана је кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€):  ЕУ допринос (€):
€  926,451.80 €  787,484.03
Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Јавно комунално предузеће – ”РАД” СРБ

·         Јавно комунално предузеће “Видрак”

·         Дунавски центар за компетенцију

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Колубарски округ, град Ваљево Сарајевски кантон
Циљне групе пројекта: Јавно комунално предузеће “РАД”;

Јавно комунално предузеће “Видрак”;

Домаћинства и грађани;

Јавне институције и приватне компаније;

Сакупљачи отпада, компаније које се баве рециклажом

Датум почетка и трајање пројекта: 07.07. 2019, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринети унапређењу квалитета живота становништва у прекограничном подручју кроз унапређење система управљања чврстим отпадом
Специфични циљеви пројекта: С.О.1 Унапредити ефикасност и квалитет сепарације, прикупљања и транспорта чврстог отпада у прекограничном подручју

С.О.2 Подићи свест о важности заштите животне средине у прекограничном подручју с фокусом на сепарацију отпада и рециклажу

 

 

Активности и резултати пројекта

 

РЕЗУЛТАТ БР. 0.1:  Успостављена структура управљања пројектом

       Активност бр. 0.1.1: Управљање квалитетом пројекта, финансијама и праћењем

       Активност бр. 0.1.2: Састанци партнера/управног одбора

РЕЗУЛТАТ БР. 1.1: Смањена количина чврстог отпада на депонијама у прекограничном подручју

       Активност бр. 1.1.1: Набавка опреме за примарну селекцију отпада и возила за прикупљање и транспост (канте за домаћинства, специјализирани контејнери, специјализирани камиони за прикупљање отпада)

РЕЗУЛТАТ БР. 1.2: Унапређени људски и технички капацитети јавних комуналних предузећа у прекограничном подручју у области прикупљања отпада, примарној селекцији, транспорту и рециклажи.

       Активност бр. 1.2.1: Унапређење објеката за прикупљање и управљање чврстог отпада кроз изградњу и реконструкцију бунара са техничком водом

       Активност бр. 1.2.2: Инсталација специјализираних контејнера и расподела канти у домаћинствима са суву сепарацију отпада

       Активност бр. 1.2.3: Изградња капацитета оба јавна комунална предузећа у пољу прикупљања, сепарације, управљања и рециклаже чврстог отпада.

РЕЗУЛТАТ БР. 2.1: Популација у прекограничном подручју информисана и упозната са најбољим праксама управљања чврстим отпадом.

       Активност бр. 2.1.1:  Истраживање интересовања грађана за кориштење канти са сепарацију сухог и мокрог отпада

       Активност бр. 2.1.2:  Изградња капацитета грађана у области сепарације отпада и рециклаже

       Активност бр. 2.1.3:  Дизајнирање промоције и плана комуникације

       Активност бр. 2.1.4:  Припрема и дистрибуција промотивног материјала и реализација промотивне кампање (укључујући и социјалне медије)