Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први
Број апликације: 29
Број уговора 48-00-00046/2016-28-4 потписан 12/30/2018
Назив пројекта: Друштвена интеграција кроз параспорт – Parainspired!
Специфични циљ Програма: 3.2: Јачање културног идентитета у програмском подручју
Програмски резултати: 1: Подстичу се одрживе културне и спортске размене преко границе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта : ЕУ допринос:
€  263,914.43 €  224,327.27

 

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нови Сад Србија:

•           Општина Инђија

•           Фонд за европске послове Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад

Босна и Херцеговина:

Олимпијски комитет Бих, Сарајево

Подручје реализације: Србија: Босна и Херцеговина:
Инђија Сарајевски Кантон
Циљне групе пројекта:
  • Спортски професионалци,
  • спортска академска заједница,
  • студенти који се баве спортом,
  • представници локалних јединица,
  • професионални параолимпијски спортисти
Трајање пројекта: 12/31/2018, 15 месеци
Општи циљ пројекта: Подршка социјалној интеграцији кроз подстицање одрживих спортских размена како би се повећало учешће особа са физичким инвалидитетом у спорту у области прекограничног подручја.
Специфични циљеви: (1) Стварање предуслова за развој спорта намењеног особама са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме и повећање професионалних компетенција и институционалних капацитета;

(2) Промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за инвалидитет.

Очекивани резултати И активности : Резултат бр. 1.1: Набављена спортска опрема потребна за процес обуке спортиста са инвалидитетом

Активност бр. 1.1.1: Набавка спортске опреме за локалне спортске организације које раде са спортистима са инвалидитетом

Активност бр. 1.1.2: Набавка превозног средства за особе са инвалидитетом

Резултат бр. 1.2: Спортски професионалци обучени за рад са спортистима са инвалидитетом

Активност бр. 1.2.1: Организација радионица за спортске професионалце

Активност бр. 1.2.2: Промотивна обука спортиста  са инвалидитетом

Активност бр. 1.2.3: Истраживање о учешћу особа са физичким инвалидитетом у спорту у пограничном подручју

Активност бр. 1.2.4: Развој наставног материјала

Резултат бр. 1.3: Спортски асистенти додељени локалним спортским асоцијацијама како би подржали развој спортских могућности за физички хендикепиране;

Активност бр. 1.3.1: Додељивање 4 спортска асистента локалним спортским асоцијацијама

Активност бр. 1.3.2: Покретање иницијативе за организовани спортски ангажман особа са инвалидитетом у програмској области.

Резултат 2.1: Два симпозијума организована на тему физички инвалидних особа у спорту

Активност бр. 2.1.1: Организација симпозијума

Резултат бр 2.1: Две изложбе организоване за промоцију параспорта

Активност бр. 2.1.2: Организација изложби

Резултат бр 3: Спроведен пројект

Активност бр. 3.1 .: Управљање пројектом