ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Трећи
Уговор бр. 48-00-162/2021-28-5 потписан 16.12.2022
Назив пројекта: Услуге за новооснована start up предузећа – НЕСЕСЕР
Специфични циљ Програма: СО 1.2: Подстицање социјалне и економске инклузије
Програмски резултати: Р 1.2.2: Могућност запошљавања и предузетништво рањивих група се унапређује кроз заједничке прекограничне напоре, укључујући подстицање одрживог социјалног предузетништва.
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  235,881.36 €  179,128.36

75.94%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Развојно-гарантни фонд Брчко Дистрикта БиХ

·       Град Лозница

·       Институт за развој и иновације Београд

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Град Лозница Брчко Дистрикт
Циљне групе пројекта: ЦГ1: Минимум 30 младих – 15 младих жена из Брчког и Лознице

ЦГ2: Минимум 20 старт-уп предузећа из Брчког и Лознице

ЦГ3: Минимум 15 владиних и пословних институција/удружења

Датум почетка и трајање пројекта: 01. фебруар 2023, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Унапређен потенцијал за самозапошљавање у прекограничном подручју побољшањем услова за предузетништво за старт-уп предузећа које оснивају млади и жене
Специфични циљеви пројекта: Повећана ефикасност јавних услуга и пракси у области управљања чврстим отпадом и отпадним водама кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Очекивани резултати:

 

1.1 Успешно имплементиран прекогранични пројекат, уз успешно праћење и извештавање према Уговорном телу, а у складу са савременим управљањем пројектним циклусом базираном на праћењу резултата.

1.2 Основани и функционални предузетнички центри и бизнис инкубатори у Брчко Дистрикту и Лозници

1.3. Представници власти и пословна удружења у прекограничном подручју увећали капацитете, те свест о могућностима које пружају предузетнички центри и бизнис инкубатори за пословно окружење.

1.4. Размењене најбоље праксе у раду предузетничких центара и бизнис инкубатора у прекограничном подручју.

1.5. Креиране и представљене студије одрживости и бизнис планови за предузетничке центре и бизнис инкубаторе у Брчко Дистрикту и Лозници

1.6. Бизнис центри и инкубатори у Брчком и Лозници свакодневно пружају услуге омладинским и женским предузетничким иницијативама.

1.7. Омладинска и женска start-up предузећа увећала приходе

1.8. Омладинска и женска start-up предузећа и предузетнички центри и бизнис инкубатори у Брчко Дистрикту и Лозници постали дио регионалних мрежа као што је Европска предузетничка мрежа.

1.9. У оквиру центара и инкубатора покренута функционална b подршка за мала и средња предузећа.

1.10. Прекогранични пројекат и предузетнички центри и бизнис инкубатори у Брчко Дистрикту и Лозници промовисани у целом региону.

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

 

1. Управљање прекограничним пројектом, праћење и извештавање

А1.1. Именовање прекограничног тима

 А1.2. Оснивање прекограничног саветодавног тела

А1.3. Организација редовних и ad hoc састанака тима на месечном нивоу

А1.4. Спровођење шестомесечне интерне контроле да би се добио инпут за годишње извештаје

 А1.5. Организација састанака саветодавног тела на шестомесечном нивоу

А1.6. Финансијска провера/ревизија и евалуација пројектних активности

2. Активности изградње капацитета владиних и предузетничких удружења у области оснивања и ”инкубације” старт-уп предузећа и пословног окружења

А2.1. Припрема документације и описа послова за екстерну експертизу у складу са правилима ПРАГ-а

 А2.2. Изградња капацитета представника власти из области оснивања и ”инкубације” start-up предузећа и пословног окружења

А2.3. Размена искустава и најбољих пракси са сличним предузетничким центрима у БиХ-Србији-Хрватској

3. Имплементација пред-инкубационе бизнис фазе у Брчком и Лозници

 А3.1. Креирање прекограничне Студије одрживости-проводивости за Брчко Дистрикт и Лозницу

А3.2. Креирање бизнис планова за предузетничке центре и инкубаторе у Брчко Дистрикту и Лозници

А3.4. Презентација студије и бизнис планова у Брчком и Лозници

 4. Имплементација инкубационе фазе у Брчком и Лозници

А4.1. Дефинисање критеријума, јавни позив, одабир и потписивање уговора са start-up предузећима