ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Први
Апликација бр.: 106
Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-5 потписан 05.07.2019.
Назив пројекта: Прекогранична мрежа природног наслеђа – CBC Nature NET
Специфични циљ: 3.2: Јачање културног идентитета програмског подручја
Резултат: 2: Боље се чувају историјско и природно наслеђе и традиције прекограничног подручја
Буџет пројекта: Укупна вредност уговора (€): ЕУ (€) допринос:
€  505,988.91 €  430,090.57
Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликанти:
Јавна установа Национални Парк Сутјеска СРБ:

·         Шумарски факултет Београд

·         Јавна установа “Србијашуме”

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Специјални резерват природе – Клисура ријеке Милешевке, подручје Ужица и Пријепоља Национални парк Сутјеска, општина Фоча
Циљне групе пројекта: ·         Факултети као едукативне и научно-истраживачке институције које се баве заштитом и очувањем биодиверзитета и природе

·         Основне и средње школе, нарочито школе за стручно образовање и обуку

·         НВО које се баве заштитом биодиверзитета, заштитом животне средине (оринтолошка удружења, еколошка удружења, удружења планинара и слично),

·         Туристичка удружења и приватни сектор који се бави туризмом

Датум почетка и трајање пројекта: 06.07.2019., 18 месеци
Општи циљ пројекта: Промоција прекограничног приступа заштити биодиверзитета и успостављање заједничких мера и управљачких решења за заштићена подручја и природне резервате
Специфични циљеви пројекта: Боље очувано историјско и природно наслеђе и традиције прекограничног подручја
Активности и резултати пројекта

 

РЕЗУЛТАТ БР. 1:  Успостављена институционална инфраструктура за праћење и заштиту природног наслеђа прекограничног подручја

       Активност бр. 1.1: Успостављање заједничког центра за истраживање и екологију са делом намењеним за изложбе и туристичке информације.

       Активност бр.. 1.2: Набавка опреме за Центар за истраживање и екологију

       Активност бр. 1.3: Креирање стратешких докумената и плана управљања Центра за истраживање и екологију

       Активност бр. 1.4: Креирање прекограничних програма обуке и изложби за Ценар за истраживање и екологију и заштићена подручја

       Активност бр. 1.5: Креирање и унапређење туристичких атракција и понуда у заштићеним подручјима у БиХ

       Активност бр. 1.6: Креирање и унапређење туристичких атракција и понуда у заштићеним подручјима у Србији

       Активност бр. 1.7: Оснивање прекограничне међусекторске мреже за развој прекограничне туристичке понуде са фокусом на природу и биодиверзитет, односно еколошки и одрживи туризам

 РЕЗУЛТАТ БР. 2 : Ојачани људски капацитети

      Активност бр. 2.1: Едукативни програми на тему превенције и заштите природе и активно учеше локалног становништва, подузетника и фирми – дефинисање потенцијалних улога и одговорности у развоју туризма

                        Активност бр. 2.2 Студијска посета

РЕЗУЛТАТ БР. 3: Оснивање регионалног система праћења за заштиту природе

       Активност бр. 3.1:  Мапирање подручја са специфичним природним карактеристикама

       Активност бр. 3.2: Креирање плана праћења за прекогранично подручје

РЕЗУЛТАТ БР. 4: Увећана свест о потреби заштите животне средине

       Активност бр. 4.1: Организација конференција и округлих столова с циљем научне расправе као и промоције подручја

Активност бр. 4.2: Интернет кампања фокусирана на природно наслеђе и потенцијал за одрживи туристички развој

Активност бр. 4.3: Кампања за подизање свести о потреби заштите животне средине у основним и средњим школама

Активност бр. 4.4: Штампање промотивног материјала