Naziv projekta : SA-ŠA Podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji

145 LOGO

145 Memorandum

Mera:  1.1./ Socijalna kohezija

Budžet: SRB € 155,052.17 & BIH € 140,082.00                        Total € 295,134.17

Korisnici:  

Korisnik 1 – Grad Sarajevo, BiH

145 grb&logo GS

Korisnik 2 – Nacionalni savez Roma Srbije – Regionalna kancelarija Šabac, Srbija

Partneri:

Partner korisnika 1  – SERDA, Sarajevo; Hilfswerk Austria International, Sarajevo

Partneri korisnika 2 – n/a

Trajanje projekta: 15 meseci

Opšti cilj:

Podrška socijalnoj inkluziji Romske populacije u pograničnom području BiH i Srbije

Specifični cilj:

Partneri na projektu će težiti da utiču na položaj Roma u pograničnom području dve zemlje u smislu smanjivanja razlika izmedju Roma i ostalih gradjana; baviće se područjima koja su od naročite važnosti za u društvene tokove i poboljšanje ekonomskog i društvenog položaja Roma, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, položaj žena, bolja informisanost, razvoj vlastitog Romskog kulturnog identiteta, razvoj i razmena iskustava sa komšijskim organizacijama koje se bave sličnim pitanjima, borba protiv diskriminacije i podizanje svijesti o neophodnoj inkluziji Roma u sve društvene procese, što je u skladu sa Strategijama za poboljšanje položaja Roma u obje zemlje

Planirani rezultati:

  1. Uspostavljena prekogranična saradnja kroz neformalnu mrežu NVO
  2. Promovisana kultura i tradicija Roma u pograničnom području BiH i Srbije sa ciljem da se sačuva identitet i podigne nivo javne svijesti o potrebi za slamanjem predrasuda o Romima i njihove integracije u društveni život Srbije i BiH
  3. Izračeni obrazovni modeli za Romsku populaciju s ciljem njihove socijalne inkluzije

Glavne aktivnosti

1. Umrežavanje-identifikacija NVO i Udruženja Roma u pograničnom području BiH i Srbije i uspostavljanje neformalne mreže NVO/Udruženja roma u pograničnom području

2. Nabavka IT opreme za umrežavanje

3. PCM obrazovanje i priprema za pisanje predloga projekata

4. Izrada web site-a za mrežu

5. Regionalne konferencije

6. Sajam / Izložba – promocija culture, tradicije …) (1 u BiH, 1 u Srbiji)-Organizacija 2 sajma/izložbe (promocija culture i tradicije-umjetni?ka i literarna ostvarenja, fotografija, nacionalne nošnje itd) i  (tradicionalni zanati, tradicionalna Romska kuhinja, narodne igre i pesme itd)

7. Priprema i objavljivanje brošure o projektu  – izrada zajedničke brošure za Bi Hi Srbiju, koja će predstaviti save aktivnosti projekta (sa naglaskom na promociju culture i tradicije)

8. Prezentacija i promocija životas Sofke Nikolić –  prezentirati/promovisati život i rad Sofke Nikolić – Romske pevačice organizovanje manifestacije “Noći Sofkine pjesme”

9. Obrazovne aktivnosti – kompjuter i internet

10. Organizovanje obrazovanja žena Romkinja u Srbiji (Opštine Šabac, Bogatić, Koceljeva i Loznica)

11. Organizovanje seminara – put do zaposlenja, reproduktivno zdravlje, mladalačka trudnoća i abortus, ljudska pava i ravnoprevnost polova, značaj inkluzije u obrazovanju i važnost c9ivilne registracije (JMBG)