Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

Naziv projekta: Mladi-najznačajnija pokretačka snaga regiona

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 42.355,95 € 35.943,26
Bosna i Hercegovina € 47.085,00 € 39.765,00
UKUPNO € 89.440,95  € 75.708,26

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Centar za ravnomeran regionalni razvoj, CenTriR

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Helsinški odbor za ljudska prava, Bijeljina

 

Partneri:

 

Područje realizacije:

  • Srbija: opštine Čajetina, Užice, Prijepolje, Nova Varoš, Inđija, Ruma, Stara Pazova, Valjevo i Sremska Mitrovica
  • Bosna i Hercegovina: opštine  Bijeljina,Šamac, Orašje, Brčko, Višegrad, Foča, Srebrenica i Goražde

 

Ciljne grupe projekta: Mladi ljudi iz 16 ciljanih opština u obje zemlje, aktivni u omladinskom sektoru; 16 lokalnih vlada i lokalnih kancelarija za mlade

 

Trajanje projekta: 01.06.2013. – 30.06.2014.

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta: Stvaranje preduslova za održivi razvoj prekograničnog regiona između Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) putem sredstava za jačanje institucionalnih, ljudskih i civilnih mehanizama za promociju položaja mladih koji su nosioci razvoja u obje zemlje.

Specifični ciljevi:

Specifični cilj 1. Analizirati rad lokalnih omladinskih komisija / kancelarija u 16 opština u BiH i Srbiji putem istraživanja o njihovom učinku u prethodnom periodu;

 

Specifični cilj 2. Unapređenje kapaciteta i vještina mladih za zagovaranje promjena koje će poboljšati njihovu trenutnu poziciju u 16 opština;

 

Specifični cilj 3. Uspostavljanje neformalne mreže mladih ljudi koja će biti fokusna tela u promociji prekogranične saradnje i aktivizma mladih u ovim regionima

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Omladinske politike u Srbiji i Bosni i Hercegovini jos uvijek ne zadovoljavaju potrebi i ne nude željena rješenja. Učešće mladih u odlučivanju je različito u svakom pojedinačnom slučaju, jer lokalna vlast i mladi često nemaju dovoljno znanja ili vještina za stvarno učešće u procesu. Zbog toga je projektna ideja  bila stvaranje mehanizama koji bi unaprijedili položaj mladih u prekograničnom regionu.

 

Projektnim aktivnostima  obuhvaćeni su  mladi iz 16 graničnih opština u Bosni i Hercegovini (Bijeljina, Gradačac, Orašje, Doboj Istok, Srebrenica, Foča, Goražde, Višegrad) i Srbija (Čajetina, Užice, Prijepolje, Nova Varoš, Inđija, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica).

 

U prvoj fazi projekta pokrenuta su velika istraživanja o trenutnom stanju u državi, uglavnom u radu kancelarija za mlade u Srbiji i komisija za mlade u BiH. Istraživanje su obuhvaćene  potrebe i problemi mladih sa ciljem da se definišu preporuke za unapredjivanje njihovog položaja. Istraživanje je zapravo pokazalo da mladi ljudi u obje zemlje imaju slične probleme, kao što su nezaposlenost, siromaštvo, nisko kvalitetno obrazovanje.

 

Na seminarima je učestvovalo ukupno 64 srednjoškolaca iz prekograničnih opština. Učili su o  ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjina  I načinu njihove zaštite, predrasudama, stereotipima i o nenasilnom rješavanju sporova, stekli su znaja  o aktivizmu i volontiranju.