Mijera 1.1:  – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

 

Naziv projekta:  Selektivno prikupljanje otpada

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 97,234.23 € 132,584.23
Bosna i Herzegovina € 109,710.00 € 131,358.00
Ukupno                                € 206,944.23 € 263,942.23

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: JKP „Đunis“ Ub

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Opština Modriča

Partneri:

 

 Područje realizacije:

  • Srbija : oblast  Kolubare, Ub    
  • Bosna I Hercegovina: Republika Srpska, Modriča

 

Ciljne grupe: Građani (sve kategorije), zaposleni u komunalnim preduzećima, mala privreda, privreda, lokalna zajednica

 

Period realizacije: 01.12.2010. – 01.03.2012

 

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je poboljšanje zaštite životne sredine i minimiziranje negativnog uticaja otpada na lokalno okruženje

Opšti cilj projekta: Unapređenje zaštite životne sredine i efikasnosti korišćenja resursa na teritoriji opština Ub i Modrica

Specifični cilj projekta: 

  • Minimiziranje negativnog uticaja otpada na životnu sredinu

 

  • Nabavka kanti i kontejnera za selektivno sakupljanje otpada i kompostera

 

  • Sprečavanje negativnog uticaja na ljude i životinje

 

  • Poboljšanje sistema upravljanja otpadom

 

  • Razvijanje ekološke svijesti ljudi i kulture putem prekogranične saradnje i različitih akcija

 

Aktivnosti i rezultati projekta:

 

Dvije opštine su uvele sistem primarne selekcije otpada i ohrabrili razvoj reciklažnog sektora  kako bi spriječili pogoršanje zdravlja ljudi i životinja, poboljšali sistem upravljanja otpadom i podigli svijest o zaštiti životne sredine u prekograničnom regionu.

Opština  Modriča je nabavila i postavila  15 kontejnera od 5m3, 102 kontejnera od 1.1 m3 i 4550 kanti od 120 l. U opštini Ub kupljeno je u 2200 kanti od 120 litara, 45 kontejnera od 1.1 m3 i 300 kompostora. Kontejneri su postavljeni za upotrebu u centru grada, a kante su distribuirane  domaćinstvima u jednoj porodičnoj kući.

Promotivne aktivnosti projekta organizovane su u okviru  Svjetskog dana  zaštite životne sredine i svjetskog dana planete  Zemlje. Održivost projekta osigurana je i  kroz potpisivanje memoranduma o zajedničkoj saradnji dvije  opštine i sporazuma o saradnji sa komunalnim preduzećima.

Kroz projekat građani su se informisali  o važnosti reciklaže i obavezali da učestvuju u procesu  selektivnog odlaganja otpada. Projekat je predstavljen na Sajmu lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, NEKSPO u Sarajevu u martu 2011. godine i u klubu Kulturnog centra UB u maju 2011. godine.

 

Komunalne i druge kompanije stekle su nove mogućnosti za proširenje svojih poslovnih aktivnosti, a krajnji korisnici osjetili su  prednosti selektivnog sakupljanja otpada, što ih je  motivisalo  da usvoje proaktivan odnos prema zaštiti životne sredine.