PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih predloga: Drugi
Aplikacija br.: 43
Ugovor br. 48-00-00080/2019-28-9 potpisan 20.04.2021
Naziv projekta: Poboljšana spremnost za vanredne situacije i koordinirani odgovor u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine (CBC-IePCR)
Specifični cilj: SO 2.2: Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji
Rezultat: R 2.2.1: Kapacitet za pripravnost, prevenciju i reagovanje svih organizacija/institucija u sistemu zaštite i spašavanja u pograničnom području ojačani su na dugi rok
Budžet projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta (€): EU doprinos (€)
€  375,712.48 €  315,899.05

84.08%

Korisnici sredstava:

 

Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
SRB:

Gorske službe spasavanja Srbije

BiH

•   Gorske službe spasavanja Sarajevo

•   Gorske službe spasavanja Brčko distrikt

•   Planinski savez Tara

Područje realizacije:

 

SRB: BIH:
Srbija, Zlatiborski okrug Brčko  distrikt i opštine: Istočni Stari grad, Foča, Trnovo, Hadžići, Sarajevo Novi Grad, Stari Grad, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo, Orašje, Bjeljina i Teočak
Ciljne grupe projekta: BIH

Gorske službe spašavanja Brčko distrikta; Stanica gorskog spasavanja Sarajevo; Ministarstvo sigurnosti – Sektor zaštite i spašavanja;

Odjeljenje za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Civilna zaštita) – upravljanje i vatrogasne jedinice; Lokalne samouprave – opštinska uprava, opštinske jedinice za vanredne situacije i civilna zaštita; Lokalne zajednice; Medicinski centri i zdravstvene službe za hitne slučajeve; Lokalne škole; Lokalne organizacije civilnog društva; Javne komunalne službe, pružaoci telekomunikacija i transporta (kao sekundarni odgovor)

SRB:

Gorska služba spasavanja Srbije; Planinarsko društvo Tara; Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije – lokalni (opštinske vatrogasne jedinice) i policijske jedinice na lokalnom nivou; Lokalne samouprave – Opštinsko upravljanje, Radne grupe za vanredne situacije i civilna zaštita

Lokalne zajednice; Medicinski centri i zdravstvene službe za hitne slučajeve; Lokalne škole; Lokalne organizacije civilnog društva; Javne komunalne službe, pružaoci telekomunikacija i transporta (kao sekundarni odgovor)

Datum početka i trajanje projekta: 01. jun 2021, 21 mjeseci
Opšti cilj projekta: Poboljšana prevencija, spremnost i odgovor na katastrofe kroz ojačanu saradnju i zajedničku izgradnju kapaciteta za reagovanje u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije na polju civilne zaštite
Specifični ciljevi projekta: Poboljšani kapaciteti gorskih službi spašavanja u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije za pružanje usluga spašavanja u poplavama i riječnim nesrećama i planinskim nesrećama

Ojačana prekogranična saradnja, koordinacija i zajedničke akcije između Gorske službe spasavanja Srbije i Gorske službe spasavanja Bosne i Hercegovine u prekograničnom području

Aktivnosti i rezultati projekta R1: Ojačana održiva prekogranična institucionalna i operativna saradnja između Gorskih službi spašavanja Bosne i Hercegovine i Srbije i omogućena aktivna razmjena iskustava;

R2: Provedene zajedničke aktivnosti na izgradnji kapaciteta;

R3: Poboljšana oprema GSS za spašavanje u poplavama i riječnim nesrećama i planinskim nesrećama;

R4: Podignuta javna svijest o pitanjima civilne zaštite, usklađenost sa  nacionalnim praksama i praksama EU, sa fokusom na potrebe ranjivih grupa (djeca, starije osobe itd.);

R5: Projekt promoviran u skladu sa smjernicama EU o vidljivosti

Aktivnosti

Aktivnosti relevantne za rezultat 1:

 Potpisivanje protokola o prekograničnoj saradnji;

Potpisivanje međusektorskih protokola;

Stvaranje zajedničke baze podataka spasilaca;

Stvaranje zajedničke mrežne biblioteke sa relevantnim dokumentima i razmjena operativnih dokumenata;

Primena zajedničke IT aplikacije za registraciju i prijavljivanje nezgoda;

Aktivnosti relevantne za rezultat 2:

 Zajedničke obuke timova za spasavanje od poplava i riječnih nesreća realizovane na području rijeke Drine;

Zajedničke obuke za spasavanje od planinskih nesreća realizovane na području Zlatiborskog okruga i Bosne i Hercegovine: Brčko distrikt i opštine: Istočni Stari grad, Foča, Trnovo, Hadžići, Sarajevo Novi Grad, Stari Grad, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo, Orašje , Bjelljina i Teočak;

 Organizacija zajedničke vježbe spašavanja;

Dizajn i implementacija mrežne platforme za obuku;

 Početno učešće u obuci trenera / instruktora;

Akreditacija / sertifikacija obuka;

Aktivnosti relevantne za rezultat 3:

Nabavka opreme za spašavanje (osnovna oprema, spasilački setovi i vozila za spašavanje);

Opremanje prostorija GSS u Sarajevu i Planinarskog društva Tara;

Aktivnosti relevantne za rezultat 4:

Istraživanje stavova javnosti o prevenciji, pripravnosti i reakcijama u katastrofama, Organizacija kampanje za podizanje svijesti usmjerene na opću populaciju;

Organizacija kampanje za podizanje svijesti usmjerene na starije ranjive skupine;

Organizacija treninga za predstavnike javnog sektora; Organizacija kampanje za podizanje svijesti putem društvenih medija i interneta

Aktivnosti relevantne za rezultat 5:

Proizvodnja i distribucija štampanih materijala za vidljivost; Organizacija konferencija za promociju projekata;

 Ažuriranje web stranica projektnih partnera  sa  projektnim podacima;

 Promocija projekta u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima;