U ponedjeljak 13.05.2013 održana je kreativna edukacija nastavnika Elektrotehničke i Hemijske škole škole, koja je imala za cilj najavu uvodjenja odvojenog sakupljanja papira, plastike i aluminijskih limenki. Tom prilikom, pored predavanja, učenici ekološke sekcije su prikazali igrokaz ‘Nije sav otpad smeće’ koji je na kreativan način nastavnike upoznao sa ispravnim načinom odvajanja sekundarnih sirovina.

U toku je izvodjenje igrokaza u svim razredima škole i na taj način će sa uvodjenjem odvojenog sakupljanja otpada biti upoznati svi učenici škole.

Nakon provodjenja edukacije nastavnici i učenici Elektrotehničke i Hemijske škole škole su spremni da se suoče sa izazovima koji ih očekuju kod praktičnog odvajanja sekundarnih sirovina u školi, koje uskoro sledi.

Aktivnosti odvojenog sakupljanja sekundarnih sirovina u Elektrotehničkoj školi i i Hemijske škole su deo projekta “Uspostavljanja sistema primarne selekcije otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli“, koji je deo Prekograničnog programa Srbija & Bosna i Hercegovina, finansiranog od strane IPA, a u Tuzli ga implementiraju JKP Komunalac i Centar za ekologiju i energiju.

62 hemijska3