Od 14. do 18. oktobra2013. godine u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru II poziva IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Europske Unije iz pretpristupnih IPA fondova, organizovana  je studijska poseta Linzu.
Studijsku posetu koja je imala prekogranični karakter su, uz podršku Caritas-a Linz, organizovali su Caritas BK BiH i Caritas Šabac. Učesnici studijske posete bili su predstavnici organizacija i institucija koje sarađuju na projektu. Delegaciju iz Šapca činili su predstavnici: Caritas-a, Gradske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad i Turističke organizacije, dok su iz Bosne i Hercegovine sudjelovali predstavnici Službe za zapošljavanje kantona Središnja Bosna, Centara za socijalni rad općina  Travnik, Kiseljak i Krešev te Caritasa BK BIH.
Tokom petodnevne posete učesnici su posetili centar SPES, koji posluje u okviru socijalnog preduzeća koje se bavi edukacijom i zapošljavanjem odraslih te  pekaru u Ansfeldenu  koja realizuje projekat u saradnji sa Caritas-om Linz „Uradimo to“. Cilj projekta je edukacija mladih osoba sa invaliditetom i poremećajem ponašanja. Trenutno je na obuci 10 mladih osoba,  kako bi se obučili za poslove pekara i poslastičara. U radu mladih pored profesionalnog pekara učestvuje i pedagog.
U okviru posjeta organizirani su i sastanci  sa zamenikom direktora Caritas-a Linc, Gerharom Reischlom,sa Juliom Postl iz Regionalnog Caritasa, koja je predstavila proces regionalizacije Caritasa Linz te  sa Herbertom Schusterederom, rukovodiocem Službe za edukaciju odraslih i razvoj ljudskih resursa Carita-sa Linz. Predstavljen je bio program akreditovanih treninga obuke i kurseva koje realizuje Caritas Linz.  Od bivšeg gradonačelnika Stanbacha, Karla Sighartsleitnera, predstavnici iz Srbije i BiH čuli su  primere projekata na osnovu kojih je upravljao procesom transformacije svoje opštine od “izumiruće do najživlje zajednice”.
U sklopu studijskog poseta organizovan je i sastanak u  Fondaciji katoličke crkve za zapošljavanje. U njoj se prvenstveno radi na osnaživanju nezaposlenih da sami sebi pomognu. Također je organizirana  poseta Nacionalnoj službi za zapošljavanje Austrije te  Vladi Gornje Austrije, gde je održana pezentacija od strane Günthera Humera, rukovoditelja odjeljenja za razvoj u okviru projekta “Akademija za budućnost”. Ovo odjeljenje preko projekta “Agenda 21” pokušava da osnaži stanovnike ruralnih područja, kako bi uz pomoć raznih projekata stvorili bolje uslove za život i rad.
U poseti regiji „Mühlviertler Alm“ predstavljen je vrlo uspješan projekat regionalnog razvoja na području poljoprivrede, turizma, regionalnog marketinga i projekata socijalne zaštite.
Posljednjeg dana studijske  posete upriličen je poseta  socijalnom poduzeću „FAB“, čija je svrha socijalna i radna integracija osoba sa invaliditetom. Poduzeće radi na teritoriji čitave Austrije i zapošljava oko 700 osoba, od kojih 500 osoba sa invaliditetom.  U okviru poduzeća se obavljaju i obuke za osobe iz različitih društveno ugroženih grupa.
Studijska poseta je završena posetom socijalnom poduzeću “BBRZ”, velikoj instituciji koja se bavi edukacijom odraslih sa posebnim programima za marginalizirane grupe. Delegacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine imala je priliku da se upozna sa nekim programima i vidi radionice “BBRZ”-a i da obiđe odeljenje za edukaciju i treninge. Prostorije su u potpunosti prilagođene za nesmetan rad, postoji intenzivna terapija kao i osiguran smeštaj za osobe koja nisu iz Linza.
Učesnici studijske posjete, koja je imala prekogranični karakter, izrazili su zadovoljstvo što su imali jedinstvenu priliku da steknu nova iskustva i da se upoznaju sa radom organizacija javnog sektora i civilnog društva, u jednoj razvijenoj zajednici, što će bez sumnje imati uticaja i na unapređenje sopstvenih aktivnosti na području edukacije i zapošljavanja osoba iz društveno ugroženih grupa.

IMG_9958 IMG_9952 IMG_9946 IMG_9941 IMG_9926 IMG_9924 IMG_9915 IMG_9881