Mera I.1- Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

 

Naziv projekta: Razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Hercegovini i u Zlatiborskom okrugu u Srbiji

Budžet:

  Vrednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 102,089.00 € 84,733.87
Bosna i Herzegovina € 109,744.94 € 90,744.94
Ukupno € 211,833.94 € 175,478.81

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji:  Regionalna Razvojna Agencija “Zlatibor”

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Udruženje “Nezavisni biro za razvoj”

Partneri:

 

Područje realizacije:

  • Srbija : Zlatiborski okrug
  • Bosna i Hercegovina: Severoistočini deo BIH

 

Ciljne grupe: Proizvođači tipičnih proizvoda u prekograničnom području,

150 predstavnika organizacije i institucija i 100 preduzetnika

 

Period realizacije: NBR: 28.06.2011-27.02.2013

                                 RRA Zlatibor: 1.07.2011-28.02.2013

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:  Zaštita tipičnih proizvoda u području implementacije projekta u skladu sa standardima EU i njihovom širokom komercijalizacijom

Specifični cilj projekta:  Obezbedjivanje vidljivosti i zaštite tipičnih proizvoda proizvoda iz oblasti Severoistočne Bosne I Zlatiborskog okruga  u širem regionu.

  

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Glavni fokus projekta bio je zaštita tradicionalne hrane i zanata, obnavljanje starih običaja i tradicije u prekograničnom području, povećanje prodaje, pružanje mogućnosti za pristup novim tržištima i razvoj atraktivne turističke ponude.

 

U prvoj fazi projekta uradjeno je  mapiranje tipičnih proizvoda i uključujući istraživanja sprovedena za identifikovane ključnih aktera  tipičnog razvoja proizvoda: proizvođača i njihovih udruženja, institucija i organizacija i predstavnika lokalne samouprave, vlada. U cilju pružanja kvalitetnog pristupa i prikupljanja relevantnih informacija i podataka, održane su 4 radionice.

U drugoj fazi projekta analizirani su tradicionalni proizvodi. Relevantni stručnjaci iz različitih oblasti odabrali su 12 tipičnih proizvoda sa najvećim potencijalom za dalji razvoj. Održana su dva okrugla stola. Šira javnost upoznata je  sa rezultatima istraživanja i analizama kroz dve  javne prezentacije. Partneri iz projekta kreirali su i štampali zajedničku publikaciju “Države i perspektive razvoja tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Zlatiborskom okrugu”.Prva javna prezentacija publikacije obavljena je tokom održane konferencije u BiH. Partneri projekta potpisali su protokol o saradnji i prijateljstvu. Takođe, potpisan je Sporazum o uspostavljanju mreža za razvoj tipičnih proizvoda. Sporazumi su bili osnova za stvaranje prekogranične mreže za razvoj tipičnih proizvoda u sjeveroistočnoj Bosni i Zlatiborski županiji.

Udruženja i proizvođači tradicionalnih proizvoda edukovani  su u cilju  povećanja kapaciteta i znanje o važnim aspektima valorizacije i razvoja tipičnih proizvoda. Edukacija je sprovedena kroz studijsko  putovanje u Istočnu Hercegovinu za 20 predstavnika, osam  obuka i dve radionice.

Odštampan je zajednički vodič za poboljšanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda. Ovaj vodič sadrži veoma korisne savete i preporuke za početnike u biznisu, dajući savete proizvođačima u smislu poboljšanja proizvodnje, bezbednosti hrane, dobre proizvodnje i higijenske praksekao i buduće korake u cilju zaštite proizvoda.

Projektne aktivnosti promovisane su pored projektne i završne konferencija kroz  druge događaje: sajmovime, izložbe i manifestacijea vezane za tipične proizvode. Svepomenute događaje pratili su lokalni i regionalni mediji. Članci o projektnim aktivnostima objavljeni su u lokalnim, regionalnim i nacionalnim novinama, kao i na web portal I web stranicama organizacija.

Unapređena saradnja i kapaciteti udruženja i proizvođača tradicionalnih proizvoda stvorili su povoljne uslove za dugoročni razvoj. Kupci su spremni da plaćaju više cene za ove proizvode. Tradicionalna hrana i ručni rad se smatraju garantima visokog kvaliteta, porekla i tradicije. Zaštita ovih proizvoda je presudna ,jer oni predstavljaju  važan kulturni i regionalni resurs.