Programi prekogranične saradnje jedna su od komponenata novog finansijskog instrumenta Evropske unije – Instrumenta za pretpristupnu pomoć za period 2007–2013 (IPA) –  namenjeni za pomoć i promociju socio-ekonomske i kulturne saradnje izmedju regiona izvan EU. Prekogranična saradnja fokusirana je na saradnju zemalja članica sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, saradnju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, kao i na transnacionalnu saradnju.
Zemlje korisnice IPA fondova podeljene su u dve kategorije: zemlje kandidati koje su već započele proces priključenja (Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Turska) i potencijalni kandidati za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Kosovo pod Rezolucijom Saveta Bezbednosti UN 1244).
Programi se realizuju kroz „grant šeme”, mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima.

Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007–2013 ima za cilj poboljšanje ekonomskih i društvenih uslova, kao i pomoć stanovništvu sa obe strane granice u rešavanju pitanja od zajedničkog značaja.
I Srbija i Bosna i Hercegovina imaju prethodnih iskustva u prekograničnoj saradnji na svojim spoljnim granicama. Srbija je stekla takvo iskustvo u radu na četiri programa: sa Bugarskom, Rumunijom, Madjarskom i Italijom, kao i na transnacionalnim programima. Bosna i Hercegovina je učestvovala u programu sa Italijom i u transnacionalnom programu.

Kako se sprovodi Program prekogranične saradnje Srbija – BiH
Obe zemlje moraju imenovati svog nacionalnog koordinatora koji ima obavezu da osigura pripremu i koordinaciju finansijske pomoći u okviru IPA-e. Operativne strukture Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina su Ministarstvo finansija Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije u BiH. One imaju zadatak da imenuju svoje predstavnike za Zajednički nadzorni odbor i da osnuju Zajednički tehnički sekreterijat. Zajednički tehnički sekreterijat za Program prekogranične saradnje Srbija – BiH nalazi se u Užicu, a njegovo prateće telo – Antena u Tuzli.