Mapiranjem i istraživanjem kapaciteta i stavova predstavnika kreativnog sektora u 11 gradova i opština u Srbiji i Bosni i Hercegovini, zvanično je otpočeo partnerski projekat E761 Susretanja koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda sa bosanskohercegovačkim partnerom OIA iz Sarajeva i organizacijom Forca iz Požege.

Cilj projekta E761 Susretanja je podsticanje lokalnog kreativnog i ekonomskog razvoja kroz koncept kreativnih industrija u 11 gradova i opština – Bijeljini, Tuzli, Foči, Goraždu i Srebrenici u Bosni i Hercegovini i Užicu, Požegi, Valjevu, Loznici, Šapcu i Prijepolju u Srbiji. Kako potencijal kreativnih industrija i njihov doprinos lokalnom razvoju još nije prepoznat na lokalnom i državnom nivou niti postoje relevantna istraživanja kreativnog sektora u regionu, projekat E761 Susretanja za cilj ima i mapiranje ključnih stejkholdera u pomenutim gradovima i opštinama, njihovo senzibilisanje i uključivanje u aktivnosti projekta, ali i osnaživanje kapaciteta mladih u lokalnim zajednicama i promovisanje prekogranične saradnje kroz razmenu ideja, znanja i primera dobre prakse.

Od 1. jula do 15. septembra 2013. godine Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije je sprovela ekstenzivno istraživanje kapaciteta, stavova i potreba predstavnika kreativnog sektora kako bi se ukazalo na razvojne prilike pomenutih gradova i opština u Srbiji. Identifikovano je 465 poslovnih subjekata u sva tri sektora, a za potrebe istraživanja uže je mapirano 240 ključnih subjekata – zainteresovanih strana (koji su uneti u bazu podataka). Prepoznate su 22 uspešne studije slučaja koje bi mogle biti primenjive i u drugim krajevima Srbije i regiona, odnosno iz kojih bi se moglo učiti i naučeno preneti kao model drugima.

Kao rezultat terenskog i desk istraživanja, uspešno su identifikovani ključni subjekti kreativnog sektora, a tehnikom upitnika selektovane su i ispitane potrebe, stavovi i kapaciteti mapiranih subjekata. Objavljene su i analize dokumenata javne politike u vezi sa razvojem kreativnog sektora na lokalnom nivou kao i preliminarni izveštaji o osnovnom profilu kreativnih subjekata u pomenutim gradovima, njihovoj tržišnoj poziciji, mogućnostima i ograničenjima razvoja i prilikama za intersektorsku saradnju.

E761Susretanja (10)E761Susretanja (9)E761Susretanja (8)E761Susretanja (7)E761Susretanja (6)E761Susretanja (5)E761Susretanja (4)E761Susretanja (3)E761Susretanja (2)E761Susretanja (1)

Milena Milojević-Aleksandar Djerić