Povodom Dana planete Zemlje 22.04.u 10 sati je OŠ “Mejdan”, u saradnji sa JKP Komunalac i Centrom za ekologiju i energiju, najavila uvodjenja primarne selekcije otpada (papira, plastike i aluminijskih limenki) u svojoj školi.

Ovim povodom je u OŠ “Mejdan” za učenike, nastavnike i goste organizirala edukativna manifestaciju na temu važnost primarne selekcije otpada u školama.

Na manifestaciji je istaknuto da je primarna selekcija i recikliranje preventivno rešenje problema nepravilnog nagomilavanja i zbrinjavanja otpada u BiH, jer prema Strategiji zaštite sredine FBiH 2008 – 2018, na teritoriji FBiH se nalazi oko 2000 lokacija “divljih“ deponija, a najviše u Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu.

Iako je poznato da se preko 80% komunalnog otpada može reciklirati, u BiH se reciklira tek oko 10%, tako da uglavnom sav otpad završava na divljim i gradskim deponijama, predstavljajući opasnost za ljude, životinje i okoliš uopšte.

Prema Planu EU, do 2020. godine se 50% komunalnog otpada treba reciklirati, te je veoma važno da se krene sa edukacijom i primarnom selekcijom otpada u školama.
Aktivnosti odvojenog sakupljanja sekundarnih sirovina u OŠ “Mejdan” su dio projekta “Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli“, koji je deo Prekograničnog programa Srbija & Bosna i Hercegovina, finansiranog od strane IPA, a u Tuzli ga implementiraju JKP Komunalac i Centar za ekologiju i energiju.

62 mejdan1