Naziv projekta : Unapredjenje tretmana i socijalizacije u tretmanu mentalnog zdravlja ‘UP.S.TREA.M. drugi dio

Mera:  1.2./ Ljudi ljudima

Budžet: SRB € 62,623.14   BIH € 72,590.00                        Ukupno:  € 135,213.14

Korisnici:  

Korisnik 1 – Caritas Valjevo, Srbija

Korisnik 2 – Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix”

Partneri:

Partner korisnika 1  – 1.Zdravstveni centar Valjevo 2. Grad Valjevo; 3.Medicinska škola “Dr. Miša Pantić”; 4.Centar za istraživanje i unapredjivanje mentalnog

zdravlja Vanima; 5.Red Cross

Partneri korisnika 2 – UKC ‘Dr Mustafa Šehović’ Tuzla

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opšti cilj: (Unaprijediti kapacitete sistema mentalnog zdravlja i socijalne zaštite u Srbiji i BiH kroz prekograničnu zaštitu iskustava. Ova razmjena je usmjerena na promociju novih modela javne participacije, aktivaciju novih usluga u zajednici i izgradnju kapaciteta aktera mentalnog zdravlja.
Specifični cilj:

1) Poboljšati učešće javnosi u procesu donošenja odluka u području mentalnog zdravlja i smanjenju stigmatizacije ljudi sa mentalnim problemima.

2) Aktivirati nive usluge zajednice u području mentalnog zdravlja, kao rezultata razmjene dobrih praksi izmedju Valjeva i Tuzle.

3) Obučiti glavne aktere sistema mentalnog zdravlja u Valjevu i Tuzli (službenike socijalnih i zdravstvenih službi, javnih institucija, civilnog društva, medija) public institutions, civil society, media) u glavnim aspektima mentalnog zdrabvlja u zajednici u skladu sa EU standardima.

Planirani rezultati:

-Unaprijedjeni kapaciteti u promociji mentalnog zdravlja, kroz jačanje stalnih mreža (radne grupe) da bi, na ovaj način, teritorijalne structure mentalnog zdravlja efikasno reagovale na individualne i društvene probleme ranjivih grupa, a naročito na osobe sa mentalnim problemima.

-Tehnička znanja oreratora mentalnog zdravlja će biti unaprijedjena: biće organizovani zajednički treninzi i razmjena dobrih praksi da bi se promovisala nova dostignuća i efikasnije metodologije u tretmanu i preventivnim terapijama

-Biće aktivirani novi servisi mentalnog zdravlja kroz obezbijedjenje novih alata potrebnih strukturama mentalnog zdravlja (Kućne posjete i Udruženje korisnika): novi servisi na nivou zajednice u neposrednoj blizini mjesta stanovanja korisnika poboljšat će opštu njegu osoba sa mentalnim oboljenjima

-Svijest o problemima mentalnog zdravlja će biti podignuta u civilnom društvu u Srbiji i u BiH i smanjit će se pravladavajući skepticizam  prema mentalnom zdravlju. Stigma i redrasude (etiketiranje, isključenje diskriminacija) će bti smanjeni kroz zajedničku anti-stigma kampanju.

Glavne aktivnosti:

1. Aktivno učešće gradjana – nastavak rada radnih grupa i web-site prezentacija.

2. Učešće mladih – Animacija u školama i jedan ljetnji kamp za učenike o socijalnoj inkluziji osoba sa mentalnim bolestima.

3. Senzibilizacija javnosti – zajednička anti-stigma kampanja (Svjetski Dan mentalnog zdravlja)

4. Aktiviranje novih usluga u Srbiji – registracija jednog Udruženja korisnika u Valjevu u konekciji sa Korisničkim udruženjem u Tuzli

5. Aktiviranje novih usluga u BiH – Atkiviranje Tima za kućne posjete u Tuzli u konekciji sa Timom iz Valjeva

6. Zajedničko učenje – Zajednički obrazovni probram  “Inkluzija ljudi sa mentalnim bolestima”

7. Studija opravdanosti – Izrada Studije o inkluziji ljudi sa mentalnim problemima

8. Unutrašnja koordinacija i medjusobno učenje

 

Projekat unaprijedjenja socijalne zaštite i brige o mentalnom zdravlju koji kombinuje institucionalni (Srbija) i vaninstitucionalni pristup u rješavanju problema u ovoj oblasti. Intenzivna razmjena znanja i dobre prakse je osnova za unaprijedjenje položaja osoba u mentalnoj nevolji  u partnerskim sredinama i cijelom pograničnom područja.