Mjera I.2 – Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora   

 

Naziv projekta:  UP.S.TREA.M.-unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 89,000.00 € 49,200.00
Bosna i Hercegovina €41,020.00 € 32,020.00
UKUPNO                                        € 130,020.00 € 81,220.00

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Caritas Italiana

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “FENIX”    

 

Partneri:

  • “Zdravstveni centar” – Opšta bolnica, Valjevo, Srbija
  • Caritas Valjevo – Lokalna kancelarija Beogradske nadbiskupje, Valjevo, Srbija

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Kolubarski okrug, grad Valjevo
  • Bosna i Hercegovina: Sjeveroistočna Bosna – Tuzlanski kanton, grad Tuzla

 

Ciljne grupe projekta: Profesionalnci iz oblasti mentalnog zdravlja, ljudi pogođeni mentalnim bolestima te njihove porodice; civilno društvo u Srbiji i Bosni i Hercegovini uopšte.

 

Trajanje projekta: 01.12.2010. – 31.03.2012

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj: Unapređenje kvaliteta života pacijenata sa mentalnim bolestima kroz promociju novog modela psihijatrijske pomoći kao i novog modela resocijalizacije pacijenata u društvo i zajednicu koji postoje u prekograničnom području.

Svrha projekta: Predstavljanje najnovijih metoda konsolidovanog psihijatrijskog tretmana i metode resocijalizacije pacijenata oboljelih od mentalnih bolesti, a koje se primjenjuju u Evropi, u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine, zemljama koje su primjer nove političke, administrativne i socijalne stavarnosti u tranziciji, a nakon društvenog preokreta u region koji se desio u traumatičnom period od 1992-1999.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Mentalno zdravlje je važno pitanje u pograničnom regionu zbog traumatičnih događaja tokom devedesetih i trenutne političke i ekonomske tranzicije. Oba faktora su imala uticaj na mnoge ljude uzrokujućui psihijatrijske poremećaje (post-traumatski stresni poremećaj, depresija, psihoze) i socijalne probleme (izolacija, diskriminacija, predrasude), koji se nisu adekvatno tretirali.

 

Ciljna grupa projekta su ljudi sa mentalnim poremećajima i njihove porodice, profesionalci i zaposleni u u oblasti mentalnog zdravstva, kao i civilna društva u cjelini u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

 

Na jednoj strani, promovisan je sistem zaštite mentalnog zdravlja koji je razvijen u bolničkim uslugama u Valjevu i koji uključuje značajne promjene u tretmanu, kao što su kućne posjete i liječenje. Na drugoj strani, usluge zajednice u Tuzli su poboljšane zahvaljujući centru “Fenix” – udruženju pacijenata. Na osnovu ovih činjenica, sve projektne aktivnosti su planirane da pomovišu razmjenu postojećih dobrih praksi i zajedničko učenje.

 

Prekogranična razmjena dobrih praksi je promovisana aktiviranjem dviju radnih grupa, koje su izvele dvije posjete u okviru razmjene i izdale dvije brošure. Nadalje, razvijen je zajednički obrazovni i istraživački program u okviru kojeg su održana dva zajednička treninga sa evropskim i domaćim ekspertima i promovisano je prvo komparativno istraživanje sistema mentalnog zdravstva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Konačno, projekat je podržao podizanje javne svijesti kroz promociju zajedničke anti-stigma kampanje i postavljanje web site-a www.365danazamentalnozdravlje.org.