U okviru projekta „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“, otpočelo je istraživanje o efikasnosti loklanih mehanizama za unapredjenje položaja mladih u prekograničnom regionu Srbija – Bosna i Hercegovina, koji zajedno realizuju Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine. Cilj istraživanja je da obezbedi sveobuhvatan i objektivan pregled dosadašnjeg učinka kancelarija za mlade u prekograničnom regionu Srbija- Bosna i Herecgovina, da utvrdi uskladjenost njihovog rada sa osnovnim potrebama mladih u lokalnim zajednicama u kojima deluju, kao i da predloži moguća rešenja za poboljšanje efikasnosti ovih lokalnih mehanizama za mlade u budućnosti, sa obe strane granice.

Iako su BiH i Srbija, u proteklih nekoliko godina, donele odgovarajeće zakone i usvojile brojne strateške dokumente koji se odnose na položaj mladih, očigledno je da preduzete mere nisu dale očekivane rezultate. Mnoge kancelarije za mlade, koje su formirane sa ciljem da stvore jednake mogućnosti za sve mlade ljude, pre svega, u oblasti neformalnog obrazovanja i zapošljavanja, kao i da ih ohrabre da aktivno učestvuju u kreiranju društvenih promena, nisu postale funkcionalne i operativne u potpunosti. Predmet istraživanja je dosadašnji rad komisija/kancelarija za mlade u osam lokalnih zajednica u BiH (Bijeljina, Šamac, Brčko, Orašje, Srebrenica, Goražde, Višegrad, Foča) i osam lokalnih zajednica u Srbiji (Sremska Mitrovica, Ruma, Indjija, Stara Pazova, Čajetina, Užice, Prijepolje, Nova Varoš), kao bi se utvrdila efikasnost rada ovih tela i značaj njihovog dosadašnjeg angažovanja na poboljšanju položaja mladih. Istraživanje će biti zasnovano na nekoliko osnovnih odrednica: koliko je rad komisija/kancelarija za mlade uticao na rešavanje osnovnih problema sa kojima se svakodnevo suočavaju mladi, da li su usvojeni i u kojoj meri sprovedeni lokalni akcioni planovi za poboljšanje položaja mladih, kako su organizovane komisije/kancelarije za mlade, kakva je struktura i način finansiranja komisija/kancelarija za mlade, kako mladi u lokalnim zajednicama procenjuju dosadašnje učinke rada ovih tela.

Od sredine avgusta počelo je sakupljanje podataka na terenu, kroz organizovanje dubinskih intervjua sa koordinatorima komisija/kancelarija za mlade u 16 opština BiH i Srbiji, kao i analiza usvajanja i sprovodjenja Strategija za mlade/lokalnih akcionih planova za mlade u taregtiranim opštinama. Pored navedenog, predmet analize će biti vidljivost rada komisija/kancelarija za mlade u 16 lokalnih zajednica i načini na koje koriste društvene mreže, kako bi lakše doprli do mladih ljudi i uključili ih u aktivnosti koje sprovode, ali i promovisali svoj rad. Od septembra, fokus istraživanja će biti pomeren ka potrebama mladih, jer će 1280 srednjošloaca iz BiH i Srbije biti anketirano o tome da li su i u kojoj meri zadovoljni dosadašnjim radom lokalnih komisija/kancelarija za mlade, kao i o tome koji su ključni problemi sa kojima se suočavaju mladi ljudi u loklanim zajednicama obuhvaćenim projektom. Javnost će o rezultatima istraživanja biti informisana sredinom novembra, kada će pored štampanja publikacije sa nalazima istraživanja biti održana i konferencija za medije u Bijeljini.

Projekat „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“ se realizuje kroz IPA progaram Prekogranična saradnja Srbija-BiH (drugi poziv), koji finansiraju Delegacije EU u Srbiji i BiH.

http://www.centrir.org/index.php?news=78