U aprilu 2013. godine je u 14 škola u Tuzli sa pomoćnim osobljem održano 14 edukativnih sastanaka. Na svih 14 sastanaka prisustvovalo je 105 osoba, koje su zadužene za održavanje čistoće i domari. Tokom sastanaka je prezentiran projekat „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u 14 škola u Tuzli“. U okviru prezentacije su prikazane kante za primarnu selekciju otpada, vrste otpada koje je potrebno razvrstavati i mogućnosti uključivanja pomoćnog osoblja i davanja njihovog doprinosa. Kroz diskusiju su razjašnjena dodatna pitanja.

62 osoblje2

Pomoćno osoblje je iskazalo veliku spremnost za saradnju i želju da i sami daju svoj doprinos da bi se uspostavila selekcija otpada u školama. Istakli su da će uvodjenje odvojenog sakupljanja sekundarnih sirovima olakšati njihov rad u budućnosti, jer će imati manje mešanog otpada. Tokom projekta od njih se očekuje da na osnovu uvida na terenu daju sugestije za poboljšanje procesa odvojenog sakupljanja sekundarnih sirovina u školama.