English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

UP. S. TREAM-UNAPREĐENJE SOCIJALIZACIJE I TRETMANA U MENTALNOM ZDRAVLJU

Korisnici projekta: Caritas Italiana, Srbija i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix” iz Tuzle, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–mart 2012

Partneri: Dom zdravlja Valjevo, Caritas Valjevo

 

Cilj projekta

Projekat ima širi zdravstveni cilj da poboljša kvalitet života pacijenata sa zdravstvenim tegobama u Valjevu i Tuzli kroz promociju novih psihijatrijskih modela pomoći i reintegraciju pacijenata u njihove sredine.

 

Aktivnosti

Mentalno zdravlje je važno pitanje u pograničnom regionu zbog traumatičnih dogadjaja tokom devedesetih i trenutne političke i ekonomske tranzicije. Oba faktora su imala uticaj na mnoge ljude uzrokujući psihijatrijske poremećaje (post-traumatski stresni poremećaj, depresija, psihoze) i socijalne probleme (izolacija, diskriminacija, predrasude), koji se nisu adekvatno tretirali.

Ciljna grupa projekta su ljudi sa mentalnim poremećajima i njihove porodice, profesionalci i zaposleni u u oblasti mentalnog zdravstva, kao i civilna društva u cjelini u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Na jednoj strani, promovisan je sistem zaštite mentalnog zdravlja koji je razvijen u bolničkim uslugama u Valjevu i koji uključuje značajne promjene u tretmanu, kao što su kućne posjete i liječenje. Na drugoj strani, usluge zajednice u Tuzli su poboljšane zahvaljujući centru “Fenix” – udruženju pacijenata. Na osnovu ovih činjenica, sve projektne aktivnosti su planirane da pomovišu razmjenu postojećih dobrih praksi i zajedničko učenje.

Prekogranična razmjena dobrih praksi je promovisana aktiviranjem dviju radnih grupa, koje su izvele dvije posjete u okviru razmjene i izdale dvije brošure. Nadalje, razvijen je zajednički obrazovni i istraživački program u okviru kojeg su održana dva zajednička treninga sa evropskim i domaćim ekspertima i promovisano je prvo komparativno istraživanje sistema mentalnog zdravstva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Konačno, projekat je podržao podizanje javne svijesti kroz promociju zajedničke Anti-stigma Kampanje i postavljanje web site-a  www.365danazamentalnozdravlje.org.

Voljeli bismo da nastavimo ovu saradnju u budućnosti, da aktiviramo nove usluge u oblasti mentalnog zdravstva i udruženja pacijenata u regionu i da isprobamo nove metode socijalne integracije osoba sa mentalnim bolestima, kao što je promocija socijalnih preduzeća za radnu inkluziju.