English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Sarajevo – Radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije Saveta ministara Bosne i Hercegovine, approved uz tehni?ku podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (ZTS), vas pozivaju da prisustvujete dvodnevnoj radionici na temu „Priprema predloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020”.

Program prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomo? obezbe?enog od strane Evropske unije. Program obuhvata budžetski period od 2014. do 2020. godine i sprovodi se po pravilima indirektnog sistema upravljanja sredstvima, gde je Ministarstvo finansija Republike Srbije nadležno za ugovaranje finansijskih sredstava.

Radionica ?e biti održana 17. i 18. maja 2017. godine u hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo, BiH (sala Kazino u prizemlju).

Tokom radionice ?e biti predstavljen Program prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020, izrada matrice logi?kog okvira u kontekstu programa prekograni?ne saradnje i njena veza sa aplikacionim formularom, procedure javnih nabavki, upravljanja finansijama, iskazivanje prihvatljivih troškova u standardnom budžetskom obrascu, kao i na?ini izveštavanja i pra?enja projekta.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete radionici, molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite tako što ?ete popunjen Prijavni obrazac poslati ZTS-u elektronski, putem elektronske adrese office@srb-bih.org najkasnije do ponedeljka, 12.05.2017. godine.

Ovde možete ?ete na?i Prijavni obrazac i Dnevni red radionice.

Molimo Vas da imate u vidu da ?e organizator radionice snositi troškove konzumacije (osveženje i ru?ak) za sve u?esnike, dok troškove prevoza i smeštaja snose u?esnici.

Izme?u ostalog, želimo Vas informisati da je svaka organizacija/institucija dobrodošla da predloži ne više od dva njena predstavnika za u?eš?e u ovoj radionici.

Kako je broj mesta ograni?en, pravo u?eš?a se sti?e po redosledu prijavljivanja.