English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Ugovorna tela

U okviru IPA Programa prekograni?ne saradnje Srb – BiH, buy more about dva Ugovorna tela su:

u Srbiji
Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji
Vladimira Popovi?a 40/5 GTC Avenija, blok 19 a
11 070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 30 83 200
Fax: +381 11 30 83 201

i

u Bosni i Hercegovini
Delegacija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini
Skenderija 3a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 254 700
Fax: +387 33 666 037

Zadaci Ugovornih tela, izme?u ostalih, jesu slede?i:
• Odobrenje dokumentacije koja se koristi u pozivu za predaju projekatskih predloga;
• Odobrenje formiranja Zajedni?kog evaluacionog komiteta;
• Odobrenje evaluacionih izveštaja;
• Savetodavna uloga u Zajedni?kom nadzornom odboru;
• Potpisivanje ugovora sa korisnicima granta.