English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS)

Osnivanje i organizacija

U skladu sa ?lanom 139(4) Uredbe o sprovo?enju IPA-e, search Operativne strukture osnivaju Zajedni?k tehni?ki sekretarijat (Joint Technical Secretariat – JTS) za pružanje podrške Operativnim strukturama i Zajedni?kom nadzornom odboru prilikog obavljanja dužnosti iz njihove nadležnosti. Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat može imati prate?a tela u svakoj zemlji obuhva?enoj programom. U okviru Programa prekograni?ne saradnje za Srbiju – Bosnu i Hercegovinu, adiposity Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat bi?e uspostavljen zajedni?kim sporazumom izme?u dve Operativne strukture. Detalji ?e se utvrditi u pomenutom sporazumu.
Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat (JTS) snosi odgovornost za svakodnevnu realizaciju programa.
Zajedni?kim tehni?kim sekretarijatom zajedni?ki upravljaju obe Operativne strukture.

Organizacija i kadrovsko popunjavanje Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata
Sedište Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata nalazi se u Užicu, visit this Republika Srbija.
Prate?e telo u Bosni i Hercegovini bi?e smešteno u Tuzli.
Zajedni?kim tehni?kim sekretarijatom upravlja šef Sekretarijata. JTS ?e zapošljavati me?unarodno osoblje, uklju?uju?i državljane BiH i Srbije. Osoblje JTS-a imenuju operativne strukture. Broj i kvalifikacije osoblja bi?e uskla?eni sa dole definisanim zadacima. Osoblje JTS-a pokriva?e potrebe na svim relevantnim jezicima – srpskom i službenim jezicima BiH, te engleskom.
Rad JTS-a i njegovog prate?eg tela, uklju?uju?i troškove osoblja (sa izuzetkom plata državnih službenika), finansira?e se iz sredstava Prioriteta Tehni?ke pomo?i. Detaljna pravila rada JTS-a bi?e utvr?ena bilateralnim sporazumom izme?u Operativnih struktura.
Sprovo?enje aktivnosti ?e se vršiti prema planu rada koji jednom godišnje usvaja Zajedni?ki nadzorni odbor.

Zadaci JTS-a
Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat snosi odgovornost za svakodnevnu implementaciju Programa u skladu sa odredbama sporazuma o realizaciji zaklju?enog izme?u operativnih struktura Srbije i BiH i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU.
JTS pruža podršku Zajedni?kom nadzornom odboru i Operativnim strukturama u izvršenju njihovih dužnosti, a, izme?u ostalog, posebno je odgovoran za obavljanje slede?ih zadataka:

 • davanje imputa za izradu godišnjih i finalnog izveštaja o Programu prekograni?ne

saradnje;

 • organizovanje sastanaka Zajedni?kog nadzornog odbora i Zajedni?kog upravnog odbora, ukljuju?uju?i izradu nacrta zapisnika i njegovu dostavu;
 • u saradnji sa Operativnim strukturama, planiranje i sprovo?enje informativnih

kampanja i ostalih aktivnosti usmerenih na upoznavanje javnosti sa Programom;

 • primanje i evidencija prijava za projekte i organizovanje rada Zajedni?kog upravnog odbora, uklju?uju?i sa?injavanje izveštaja o administrativnoj uskla?enosti i ispunjavanju uslova;
 • priprema, uz usmeravanje i podršku ugovornih tela i Operativnih struktura,

standardizovanih obrazaca za podnošenje prijava za projekte, tabela za ocenjivanje, smernica za podnosioce predloga projekata, izveštaja o realizaciji i pra?enju projekata, te dodeli bespovratnih sredstava (uklju?uju?i finansijske izveštaje), po mogu?nosti u što ve?oj meri zasnovanih na obrascima i modelima uvrštenim u PRAG-u (practical guide);

 • organizovanje programa za info-dane i radionice za potencijalne podnosioce prijava,

uz vo?enje ra?una da se osigura dobra pokrivenost kvalifikovanog podru?ja;

  • pružanje podrške potencijalnim podnosiocima prijave pri pronalaženju partnera i pri izradi projekta;
  • ohrabrivanje podnošenja prijava i davanje smernica podnosiocima;
  • savjetovanje podnosilaca prijava o implementaciji projekta, na primer organizovanjem radionica na temu javnih nabavki i monitoringa;
  • razvoj i održavanje mreže zainteresovanih strana;
  • kreiranje i ažuriranje baze podataka o potencijalnim podnosiocima prijava i u?esnicima u radionicama i ostalim doga?anjima;
  • priprema, sprovo?enje i izveštavanje o posetama terenu u svrhu monitoringa;
  • priprema i publikovanje promotivnog materijala o Programu prekograni?ne saradnje;
  • izrada i ažuriranje internet stranice;
  • prisustvovanje redovnim sastancima Operativnih struktura i obukama.