English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Zajednički nadzorni odbor (ZNO)

Zemlje korisnice IPA fondova u roku od tri meseca nakon stupanja na snagu prvog finansijskog sporazuma vezanog za program, illness osnivaju Zajedni?ki nadzorni odbor.

Sveukupano kontrolisanje sprovo?enja Programa je nadležnost ZNO. ?lanovi ZNO su predstavnici dveju zemalja korisnica, Srbije i Bosne i Hercegovine, koji imaju ravnopravan status u ZNO.
Funkcije Zajedni?kog nadzornog odbora

 • Zajedni?ki nadzorni odbor dužan je da se uveri u delotvornost i kvalitet implementacije prekograni?nog programa, u skladu sa slede?im odredbama:
 • Odbor razmatra i usvaja kriterijume za izbor operacija koje ?e se finansirati iz prekograni?nog programa i odobrava izmene istih u skladu sa potrebama programa;
 • Odbor periodi?no razmatra napredak ostvaren u pravcu ostvarenja konkretnih ciljeva prekograni?nog programa na osnovu dokumenata koje podnose Operativne strukture zemalja korisnica koje u?estvuju u programu;
 • Odbor razmatra rezultate u sprovo?enju, posebno ostvarenje ciljeva postavljenih za svaki prioritet;
 • Odbor razmatra godišnje i finalne izveštaje o sprovo?enju programa;
 • Odbor je odgovoran za izbor operacija, ali on ovu funkciju može da prenese na upravni odbor;
 • Odbor ima pravo da predlaže revizije ili pregled prekograni?nog programa za koji postoji verovatno?a da ostvari ciljeve, da unapre?uje njegovo upravljanje, uklju?uju?i i finansijsko upravljanje;
 • Odbor razmatra i usvaja predloge za izmenu sadržaja prekograni?nog programa.

Operativne strukture i ZNO obavezne su da osiguraju kvalitetno sprovo?enje prekograni?nog programa, kao i da vrše nadzor po osnovu Indikatora o sprovo?enju IPA.

Zajedni?ki nadzorni odbor usvaja plan informativnih i promotivnih aktivnosti koji sprovode OS / ZTS. Pomenuti plan izme?u ostalog obuhvata aktivnosti koje imaju za cilj:

  • Usmeravanje potencijalnih korisnika, profesionalnih organizacija, ekonomskih i socijalnih partnera, organizacija za promovisanje šansi koje pruža intervencija;
  • Informisanje javnosti o ulozi EU u podršci intervencije i o njenim ishodima.
  • Zajedni?ki nadzorni odbor odobrava godišnji plan rada Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata.