English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Operativne strukture

Operativna struktura u Srbiji je:

Vlada Republike Srbije – Kancelarija za evropske integracije

Operativna struktura u Bosni i Hercegovini je:

Direkcija za evropske integracije

Operativne strukture zemalja korisnica IPA fondova u Programu prekograni?ne saradnje za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu nadležne su za programiranje i tehni?ku implementaciju Programa, site a formirane su i uspostavljene od strane zemalja korisnica prema slede?im odredbama:

 • Za Program prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, order svaka zemlja korisnica obuhva?ena programom osnova?e Operativnu strukturu odgovornu za realizaciju onog dela Programa koji se ti?e doti?ne zemlje;
 • Zadaci Operativne strukture obuhvataju pripremu Programa prekograni?ne saradnje u skladu sa ?lanom 91. Uredbe o realizaciji IPA-e;
 • Operativne strukture zemalja korisnica obuhva?enih Programom uspostavi?e blisku saradnju prilikom programiranja i realizacije relevantnog Programa prekograni?ne saradnje;
 • Za svaki program prekograni?ne saradnje me?u zemljama korisnicama, buy relevantne Operativne strukture uspostavi?e Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat za pružanje podrške Operativnim strukturama, te Zajedni?ki nadzorni odbor, u skladu sa ?lanom 142. Uredbe o realizaciji IPA-e, za sprovo?enje odre?enih zadataka i obaveza;
 • U slu?aju centralizovanog upravljanja, funkcije i nadležnosti Operativnih struktura bi?e definisane u relevantnom prekograni?nom programu, uz izuzetak tenderskih procedura, ugovaranja i pla?anja, što spada u nadležnost Komisije;
 • Svaka zemlja obuhva?ena Programom imenova?e svoje predstavnike, uklju?uju?i predstavnike Operativnih struktura nadležnih za Program, koji ?e u?estvovati u radu Zajedni?kog nadzornog odbora. Kad je u pitanju sastav Zajedni?kog nadzornog odbora, bi?e uzete u obzir odredbe ?lana 87 Uredbe o realizaciji IPA-e. Zajedni?kim nadzornim odborom predsedava predstavnik jedne od zemalja obuhva?enih Programom (?lan 142(3) Uredbe o realizaciji IPA-e);
 • Operativne strukture zemalja korisnica obuhva?enih Programom i Zajedni?ki nadzorni odbor vode ra?una o kvalitetu implementacije Programa prekograni?ne saradnje. One ?e vršiti nadzor na osnovu Indikatora utvr?enih ?lanom 94(1)(d) Uredbe o realizaciji IPA-e.

Operativne strukture u sklopu Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina
U skladu sa funkcijama Operativnih struktura (utvr?enih Uredbom o realizaciji IPA-e), Operativne strukture IPA Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, izme?u ostalog, obavljaju poslove koji obuhvataju:

 • pripremanje Programa prekograni?ne saradnje u skladu sa ?lanom 91 Uredbe o realizaciji IPA-e;
 • imenovanje svojih predstavnika u Zajedni?ki nadzorni odbor (JMC);
 • uspostavljanje Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata (JTS) i zapošljavanje osoblja;
 • pripremanje i realizacija strateških odluka Zajedni?kog nadzornog odbora, po potrebi uz podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata;
 • uz podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata, uspostavljanje sistema za sakupljanje pouzdanih informacija o implementaciji Programa i dostavljanje relevantnih informacija Zajedni?kom nadzornom odboru, IPA koordinatorima za Komponentu II i Evropskoj komisiji;
 • vo?enje ra?una, u saradnji sa Zajedni?kim nadzornim odborom, o kvalitetu implementacije Programa prekograni?ne saradnje, kroz monitoring na osnovu Indikatora utvr?enih ?lanom 94 (1)(d) Uredbe o realizaciji IPA-e;
 • blagovremeno podnošenje godišnjih i finalnih izveštaja IPA nacionalnim koordinatorima i Komisiji, prema ?lanu 144 Uredbe o realizaciji IPA-e, nakon pregleda tih izveštaja od strane Zajedni?kog nadzornog odbora;
 • osiguravanje pra?enja ispunjavanja obaveza i vršenja isplata na nivou Programa;
 • vo?enje ra?una o tome da korisnici bespovratne pomo?i adekvatno realizuju projekat i sprovode finansijsko izveštavanje (monitoring), kao i kvalitetno finansijsko upravljanje (kontrola);
 • pružanje potrebne podrške Ugovornim telima (npr. obezbe?enjem modela tenderske dokumentacije, revizijom budžeta projekata koji se finansiraju iz grantova, izradom nacrta ugovora i prate?e dokumentacije za angažovanje konsultanata, za nabavku roba i usluga neophodnih za sprovo?enje aktivnosti korisnika grantova ili u skladu sa prioritetom tehni?ke podrške (TA) u cilju odobrenja i daljeg procesuiranja tih aktivnosti od strane Delegacije EK); odgovornost za obavljanje ovog zadatka se može preneti na Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat;
 • vo?enje ra?una o tome da su korisnici grantova dobili podršku u toku sprovo?enja nabavke; odgovornost za obavljanje ovog zadatka se može preneti na Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat;
 • organizovanje informativne i promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svesti o šansama koje nudi Program prekograni?ne saradnje, ili davanje zaduženja Zajedni?kom tehni?kom sekretarijatu da sprovede ove aktivnosti (uklju?uju?i izradu nacrta plana informativnih i promotivnih aktivnosti koje odobrava Zajedni?ki nadzorni odbor);
 • ukoliko dobije takav zadatak od Zajedni?kog nadzornog odbora, priprema revizije ili analize Programa prekograni?ne saradnje, koje bi omogu?ile postizanje ciljeva navedenih u ?lanu 86(2) Uredbe o realizaciji IPA-e ili dovele do unapre?enja njegovog upravljanja.