English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Sažetak projekta

Naziv projekta : Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH

Mera:  1.1./ Ekologija

Budžet: SRB € 134,958.35 & BIH € 121,072.25                        Total € 256,030.60

Korisnici:  

Korisnik 1 – Uneco, Beograd, Srbija

102 UNECO Logo

Korisnik 2 – Centar za održivi ekološki razvoj, Sarajevo, BiH

102 COOR

Partneri:

Partner korisnika 1  – Opština Bogatić; Opština Mali Zvornik

Partneri korisnika 2 – Javno komunalno preduzeće izgradnju i razvoj, Bijeljina; Opština Zvornik

Trajanje projekta: 22 mjeseca Srbija, 24 mjeseca BiH

Opšti cilj:

Doprineti održivom razvoju pograničnog područja Srbije i BiH kroz jačanje saradnje i pristup koji uključuje najširi krug aktera u bavljenju zajedničkim prirodnim resursima.

Specifi?ni ciljevi:

1. Povećati kapacitete lokalnih aktera da aktivno deluju u upravljanju čovekovom okolinom u pograničnom području

2. Ojačati prekogranična institucionalna partnerstva kroz razvoj zajedničkih akcija na zaštiti  iefikasnom korištenju prirodnih resursa

3. Uvećati javnu sviest i podršku za zaštitu i održivo korištenje prirodnih resursa u pograničnom području

Planirani rezultati:

  1. Povećani kapaciteti lokalnih aktera (3 u Bi Hi 3 u Srbiji) da aktivno deluju u upravljanju čovekovom okolinom u pograničnom području
  2. Razvijen Akcioni plan za mudro korištenje i zaštitu prirodnih resursa u 6 opština Podrinja
  3. Povećano javno učešće u donošenju odluka koje se tiću zaštite čovekove okoline kroz aktivno učešće u pripremi prijedloga Akcionog plana
  4. Uvećana javna svijest i podrška za zaštitu i održivo korištenje prirodnih resursa izvodjenjem aktivnosti vidljivih u javnost

Glavne aktivnosti

1. Analiza i mobilizacija aktera2. Izgradnja kapaciteta lokalnih aktera

3. Izrada Akcionog plana za mudro korištenje i zaštitu prirodnih resursa

4. Facilitacija procesa javnih rasprava

5. Promocija projektinh aktivnosti

6. Menadžment projekta i evaluacija