English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Promovisani korisnici grant sredstava iz trećeg poziva u okviru IPA CBC Srbija – BiH

U Hotelu Holiday u Sarajevu danas je održana Ceremonija povodom dodele ugovora za korisnike grant sredstava iz tre?eg poziva u okviru IPA Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013.

Za tre?i poziv za dostavu projektnih priedloga u okviru ovog Programa, viagra order spajanjem finansijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu bilo je raspoloživo 3, decease 6 miliona eura za projekte u oblasti smanjenja šteta te prevencije i zaštite od poplava. Nakon sprovedene procedure izbora najboljih projekata, treat ugovorena su dva, a u narednom periodu o?ekuje se ugovaranje još jednog ili dva projekta. Prezentaciju o tre?em pozivu za dostavu projektnih predloga možete na?i ovde

Ovaj doga?aj, koji su organizovali Direkcija za evropske integracije Vije?a ministara BiH i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, uz pomo? Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata ovog programa i podršku delegacija Evropske unije u BiH i Srbiji, okupio je blizu stotinu u?esnika, me?u kojima predstavnike organizacija i institucija korisnika grant sredstava, predstavnike razli?itih nivoa vlasti, lokalnih zajednica i nevladinih organizacija iz obe države.

U svom obra?anju, Massimo Mina, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograni?nu saradnju u Delegaciji EU u BiH, istakao je zna?aj navedene saradnje za pograni?na podru?ja. „Program prekograni?ne saradnje izme?u Srbije i BiH je od velikog zna?aja, jer gradi partnerstva, povezuje zajednice sa obe strane granice, kao i unutar zemlje. Lokalne zajednice i institucije ?e sada imati priliku koristiti ovaj program kao sredstvo za rešavanje zajedni?kih izazova, te sara?ivati u zajedni?kim projektima“, rekao je Mina.

Mina je tako?er naglasio da su programom postignuti uspešni rezultati, koji se ogledaju u iskazanoj zainteresovanosti i broju podnesenih projektnih prijedloga. „Jedan od pokazatelja uspešnosti programa je ukupan broj od 255 projektnih priedloga koji su podneseni u tri objavljena poziva, u ukupnoj vrijednosti od 60 miliona eura. Sveukupno je finansirano 40 projekata, uklju?uju?i 2 projekta u pripremi, i 5 projekata koji se bave razvojem strateške dokumentacije, u iznosu od 10 miliona eura. Dobili smo vrednu povratnu informaciju od naših korisnika grant sredstava da nastavimo podržavati i ulagati u izgradnju kapaciteta, što nam može dosta pomo?i pri poboljšanju postupaka selekcije i sprovo?enja projekata”, zaklju?io je Mina, dodavši da novi IPA finansijski okvir za period 2014 – 2020 ima za cilj ja?anje saradnje.

Zara Halilovi?, pomo?nica direktora Direkcije za evropske integracije BiH, pohvalila je saradnju i predanost svih u?esnika u programu. „Želim iskoristiti ovu priliku da naglasim da provedba programa ne bi bila mogu?a bez finansijske podrške EU, kao i sudjelovanja svih u?esnika u programu, partnerstava izgra?enih sa obe strane granice, kvalitetne pripreme projektnih prijedloga, te saradnje izme?u Operativnih struktura“, izjavila je Halilovi?.

Sandra Šimi?, pomo?nica direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije, naglasila je klju?nu važnost bilateralne saradnje za dugoro?ne ciljeve. „Osim finansijske pomo?i u okviru programa prekograni?ne saradnje, vredno je spomenuti i prednosti izgra?enih dugoro?nih partnerstava i novih koji ?e tek nastati u budu?im pozivima, kao i ja?u saradnju pri rešavanju zajedni?kih problema”, rekla je Šimi?.

Jedan od korisnika grant sredstava, Bratislav Stojiljkovi?, menadžer projekta ‘Zajedni?ka budu?nost’, istakao je da je saradnja izme?u ?etiri opštine korisnice projekta (Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj) doprinela razvoju lokalnih zajednica sa obe strane granice. „Projekat je doprineo održivom razvoju i napretku lokalnih zajednica upravljaju?i njihovim rekama i spajanjem kapaciteta pri spre?avanju poplava i spremnosti za hitne reakcije“, zaklju?io je Stojiljkovi?. Prezentaciju o ovom projektu možete na?i ovde

Tako?e, promovisan je i projekat „Odgovor na vanredne situacije – SADA“ koji zajedni?ki implementiraju Br?ko Distrikt i Opština Šid u pomo? partnera, opštine Brod i Grada Sremska Mitrovica. Prezentaciju o ovom projektu možete na?i ovde

Pored promocije korisnika grant sredstava, u okviru ovog doga?aja predstavljenii su dosadašnji rezultati i postignu?a u okviru ovog Programa, a promovisan je i novi IPA II program prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

O IPA Programu prekograni?ne saradnje Srbija-BiH:

Opšti cilj IPA Programa prekograni?ne saradnje Srbija-BiH je da ujedini ljude, zajednice i ekonomije pograni?nih oblasti u zajedni?kom razvoju programskog podru?ja koriste?i ljudske, prirodne, kulturne i ekonomske potencijale i prednosti. Program se realizuje posredstvom poziva za dostavljanje projektnih predloga koje zajedni?ki pripremaju i provode partnerske organizacije iz BiH i Srbije.

Programom prekograni?ne saradnje Srbija – BiH je obezbe?ena finansijska pomo? pograni?nim podru?jima ove dve zemlje u iznosu od 12.8 miliona eura, u toku perioda 2007 – 2013 (7.3 miliona eura za Srbiju, 5.5 miliona eura za BiH).

Sve informacije o Programu prekograni?ne saradnje BiH-Srbija na www.srb-bih.org

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 37

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 36

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 21

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 15

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 13

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 11

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 10

Cross Border Cooperation Programme SR – BiH 08