English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održan edukativni trening o radnoj inkluziji

Radna inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama bila je tema trodnevnog edukativnog treninga održanog od 24. do 26. aprila u hotelu “Grand” u Valjevu, information pills koji je predstavljao jednu od završnih aktivnosti projekta “UPSTREAM 2” (Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), pill koji kofinansira Evropska unija iz IPA predpristupnih fondova za prekograni?nu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine, cost a uz podršku partnera ga realizuju Karitas Valjevo i Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji „Feniks“ iz Tuzle. Trening je okupio brojne stru?njake, profesionalce koji se bave radnom inkluzijom osoba sa invaliditetom, predstavnike nevladinih organizacija, udruženja, kao i poslodavce. U radu su u?estvovali i gosti iz Tuzle i Italije.

– Svi znamo da kvalitet života osoba sa psihi?kim problemima velikim delom zavisi od medicinske nege, ali isto tako i od odnosa koje imaju sa drugim ljudima. Dakle, ovi aspekti koji nisu zdravstveni su isto toliko važni, tako da sve osobe koje se bave pacijentima sa psihi?kim problemima moraju da i o njima vode ra?una, a me?u tim aspektima imati ili nemati posao je ekstremno važno – poru?io je prof. dr Paolo Serra, konsultant Karitasa Italije i ekspert na ovom projektu.

Kakva su iskustva u Evropskoj uniji kada je u pitanju ova tema pojasnila je Svetlana Jankovi? Beljanski, pomo?nica gradona?elnika za socijalna pitanja:

– Karakteristi?no je da se u poslednje vreme u ve?ini zemalja Evropske unije osobe sa invaliditetom ne tretiraju kao osobe ili pojedinci koji imaju neki problem, nego društvena zajednica sa aspekta ljudskih prava ima potrebu da sagledava njihove probleme i da im pruži mogu?nost za aktivno uklju?enje u sve aktivnosti društvenog života. Najviše se apeluje na filozofiji samostalnog života koja omogu?ava osobi sa invaliditetom, pa i osobi sa mentalnim, psihi?kim teško?ama, da ima pravo na dostojanstven život, a to zna?i da radi i bude aktivan u?esnik u društvu.

Prof. dr Snežana Medenica, na?elnica Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo, naglasila je da se odavno razmišljalo o tome kako pomo?i pacijentima, jer su, kako je rekla, duševni bolesnici obeleženi, niko ih ne?e i nigde ne pripadaju. Ona je podsetila na aktivnosti realizovane u okviru projekta „UPSTREAM“ i najavila slede?e korake.

– Pre šest-sedam godina smo krenuli sa ku?nim posetama da bismo na što humaniji na?in pristupili našim pacijentima, da bi ih ostavili u njihovom okruženju, u njihovoj porodi?noj sredini. To je jedno divno i pozitivno iskustvo iz kojeg smo sad došli da vidimo gde je naš pacijent, šta ?e se u?initi kada radna i socijalna sredina sazna da on dolazi kod psihijatra i da je bolestan. Dobili smo podatke koje smo možda i o?ekivali, s obzirom na našu praksu i iskustvo, tako da smo se mogli samo uhvatiti za glavu i pitati šta sad da uradimo. Ali ne, mi ne?emo biti depresivni, idemo dalje, mi sad nastojimo da ovo prezentujemo, da kažemo kakvi smo svi mi ljudi, da svako od nas može da bude duševni bolesnik, da svako od nas ima pravo da ima duševni poreme?aj, da se može le?iti i pomo?i. A šta dalje? Motivisani smo da u?emo u jednu novu pri?u “ku?e na pola puta”, što zna?i da za naše pacijente koji su duševni bolesnici, obeleženi, izolovani, koji više ?ak nisu radno aktivni ili nema ko da vodi ra?una o njima, napravimo jedan prelaz izme?u bolnice i ku?e. To su “ku?e na pola puta” gde bismo svi zajedni?ki, ne samo medicinska strana, nego uopšte i socijalna strana i ?itav grad pomogli da na te ljude obratimo pažnju na humaniji na?in. Zna?i, oni bi živeli u odre?enim stanovima, ku?ama, gde bismo mi vodili ra?una o njima, a oni bi mogli nešto samostalno da rade, da se uklju?uju u radne aktivnosti ili radno-okupacioni tretman. To je nešto što se izrodilo nakon ovog projekta i nadam se da ?emo uspeti u tome. Mislim da je Valjevo jedan od modela što se ti?e Srbije, ali i okruženja, jer smo stvarno napravili jedan veliki pomak – kazala je prof. dr Snežana Medenica.

Prvog dana trodnevnog skupa sve?ano je predstavljeno Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja „Zra?ak“, koje je nedavno formirano u Valjevu po uzoru na Udruženje „Feniks“ iz Tuzle. Snježana Badri?, menadžer projekta, je govore?i o novoosnovanom Udruženju kao jednom, kako je rekla, od najvažnijih rezultata projekta, naglasila da je osnovni cilj, kako formiranja Udurženja, tako i svih aktivnosti koje su do sada realizovane, da se napravi jedna socijalna pravda i da osobe sa mentalnim smetnjama imaju svoje mesto u društvu. Kazala je da je ovo deveto udruženje ovog tipa u Srbiji, pa je uklju?eno u mrežu za mentalno zdravlje „NaUM“. Predsednik Udruženja „Zra?ak“ je Aleksa Bukovski, koji ?e zahvaljuju?i dugogodišnjem iskustvu i angažovanju u Klubu le?enih alkoholi?ara Valjeva „Lav“ na pravi na?in pružiti podršku ?lanovima, koje ?e pored korisnika usluga mentalnog zdravlja ?initi i ?lanovi njihovih porodica.

– Organizovali smo se da bismo na prvom mestu mogli sami sebi da pomognemo, što ?emo ?initi kroz razne aktivnosti, ali i da iza?emo u javnost kako bismo u?inili sve da se ta stigmatizacija smanji. Ljudi sa psihi?kim teško?ama su ljudi koji su zaboravljeni, teško dolaze do posla, na ivici su egzistencije. Na njih ne treba gledati kao na problem, ve? kao resurse, kapacitete, u njima još uvek postoji nešto vredno i treba im omogu?iti i podsta?i ih da se iskažu. Moramo im pomo?i da im se svakodnevni život olakša, uzdamo se u podršku svih vas, a pogotovo mladih – poru?io je Aleksa Bukovski, predsednik novog Udruženja ?iji ?e se rad obavljati u izdvojenim prostorijama u dvorištu Psihijatrijske službe.

Na trodnevnom skupu posve?enom radnoj inkluziji osoba sa mentalnim smetnjama su, uz stru?njake Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo dr Jasminu Paši?, psihijatra i Milenu Maksimovi?, klini?kog psihologa, govorili i Živana Panti?, psiholog valjevskog Doma zdravlja, Jasmina Stani?, samostalna stru?na saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i razvoj socijalnog preduzetništva Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodina i Rada Sevi?, savetnica za zapošljavanje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevu. Prisutnima je prezentovan i rad Kluba OSI iz Valjeva, koji je predstavila koordinatorka Jovana Vuji?, a svi su imali priliku i da na sceni Centra za kulturu vide pozorišnu predstavu “Izbira?ica” Društva za cerebralnu paralizu i Udruženja dramskih, muzi?kih, audio i video stvaralaca “Milovan Gliši?”. Poslednjeg dana treninga mogla su se ?uti i iskustva poslodavaca o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, o ?emu su govorili predstavnici Gra?evinskog preduze?a “Kej” i štamparija “Zefir” i “Topalovi?”.

Tokom trodnevnog rada i diskusije mogla se jasnije sagledati slika o preprekama i mogu?nostima radne inkluzije osoba sa invaliditetom generalno, dakle, i osoba sa mentalnim smetnjama, što je i bio cilj ovog susreta jer se planiranje socijalne i politi?ke promene u oblasti mentalnog zdravlja može posti?i samo preko debate i razmenom ideja me?u svim sektorima.  Na ovaj na?in organizatori i u?esnici žele da daju svoj doprinos zajedni?kom putu integracije i inkluzije osoba sa mentalnim smetnjama, jer su njihovi zajedni?ki napori fokusirani na stvaranje pravednijeg društva.

FOTO (3) FOTO (2)