English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Osnovano udruženje „ZRAČAK“

U skladu sa ciljevima projekta „UPSTREAM II – Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – 2. Deo“ u Valjevu je 02. aprila 2015. Godine osnovano „Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zra?ak“. Udruženje ?e se baviti organizovanjem okupljanja osoba sa mentalnim poteško?ama i ?lanova njihovih porodica u cilju zalaganja, try kreiranja i ostvarivanja zajedni?kih ideja za poboljšanje kvaliteta života ugroženih osoba sa mentalnim poteško?ama i ?lanova porodica.  Ostvarivanje ciljeva vrši?e se putem raznovrsnih oblika saradnje sa doma?im i me?unarodnim humanitarnim i drugim organizacijama i javnim institucijama, page aktivnoš?u volontera i ?lanova udruženje, u vidu treninga, seminara, tribina i radionica i javnih akcija.

Na osniva?koj skupštini za predsednika udruženja izabran je Aleksa Bukovski, dok su potpredsednici Irena Radovi? i Nebojša Bojani? i ?lanovi Upravnog odbora dr Vladimir Tošovi? i Ivana Radovi?.  U cilju promocije rada udruženja i radi pomo?i novoosnovanom udruženju za realizaciju svojih ciljeva i celokupne misije udruženja za ?lanove nadzornog odbora jednoglasno izglasani Svetlana Jankovi? Beljanski, pomo?nica gradona?elnika Valjeva za socijalni rad i humanitarna pitanja, Radoslav Ljubi?i?, direktor Caritasa Valjevo i Dušan Peri?, predsednik udruženja Dobri ljudi iz Valjeva.

Zahvaljuju?i projektu UPSTREAM II  koji kofinansira Evropska Unija iz programa Prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina u okviru  IPA komponente prekograni?ne saradnje novoosnovano udruženje dobi?e neophodnu opremu za funkcionisanje, lap top, štampa?, foto aparat i kancelarijski nameštaj, a svoj kutak opremi?e u okviru kancelarijskog  prostora dobijenog od strane Opšte bolnice u Valjevu.

Nakon formalno-pravne registracije Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zra?ak  iz Valjeva pristupi?e novoosnovanoj mreži za mentalno zdravlje “NaUM”, koju ?ine svih osam postoje?ih udruženja osoba sa narušenim mentalnim zdravljem iz Srbije: Mir (Pirot), Valenca (Niš), Duša, Herc, Videa (Beograd), Duga (Zrenjanin), Sunce (Novi Kneževac) i Ulop (Novi Sad).
Iako je zvani?na izborna skupština realizovana po?ekom aprila meseca ?lanovi udruženja uzeli su u?eš?e  na treningu „Grupe za samo-uzajamnu pomo?“, koji je održan 9. i 10. marta u Beogradu u organizaciji Caritasa Srbije i time stekli neophodna znanja i iskustva za pokretanje grupa za uzajamnu samo-pomo? u Valjevu u ovkiru redovnih aktivnosti „Zra?ka“.

DSC_0017 DSC_0012 DSC_0008 DSC_0005