English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Najava radne grupe IV

Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmeren na unapre?enje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja.

 

U okviru projekta, this web 10. aprila 2015. godine, order Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju poslednju od ?etiri radne grupe na temu „Na?ini koordinacije saradnje izme?u službi mentalnog zdravlja, pilule nevladinog sektora i obrazovnih institucija sa ciljem unapre?enja mentalnog zdravlja mladih“ koja je usmerena na razmenu iskustava profesionalaca sa podru?ja Tuzlanskog kantona (BiH). Kona?ni cilj spomenutih radnih grupa je daljnje podizanje kvaliteta saradnje izme?u profesionalaca iz razli?itih sektora koji se bave mentalnim zdravljem te podizanjem kvaliteta života korisnika usluga službi mentalnog zdravlja i ?lanova njihovih porodica.

 

Navedeni projekt finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomo? u sklopu Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.

 

Saradnici na projektu su  JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehovi?“ Tuzla (BiH) te grad Valjevo, Opšta bolnica Valjevo, Srednja medicinska škola „Dr. Miša Panti?“, Centar za istraživanje i promociju mentalnog zdravlja „Vanima“ i Udruženje „Dobri ljudi“ (SRB).