English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

RAZVOJ TIPIČNIH PROIZVODA U SEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI I ZLATIBORSKOM OKRUGU U SRBIJI

Korisnici projekta:  Regionalna Razvojna Agencija Zlatibor Užice, cheapest Srbija i Udruženje “Nezavisni biro za razvoj” Grada?ac, cost Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: juli 2011 – februar 2013

 

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je zaštita tradicionalne hrane i zanata u skladu sa EU standardima i njihova šira regionalna vidljivost. Projekat teži da obnovi  stare  obi?aje  i  tradiciju  u  ciljnom  pograni?nom  podru?ju, pove?a prodaju, obezbijedi mogu?most pristupa novim tržištima i razvije atraktivnu turisti?ku ponudu.

 

Aktivnosti

Projekat uklju?uje ?etiri glavne grupe aktivnosti:  mapiranje i analiza tradicionalnih proizvoda i klju?nih partnera koji mogu podržati razvoj tipi?nih proizvoda; podrška proizvo?a?ima tradicionalnih proizvoda kroz treninge, studijsko putovanje po Bosni i Hercegovini, izradu turisti?koh vodi?a, izradu akcionih i marketinškog plana; promotivne aktivnosti uklju?uju?i završnu konferenciju i izložba tradicionalnih proizvoda. Treninzi koji naglašavaju zna?aj zaštite geografskog porijekla i koristi od marketinga i promocije doprinose pove?anju kapaciteta  proizvo?a?a  i  njihovih  udruženja  i  definišu  zajedni?ke ciljeve i strateške pravce za dalji razvoj odabranih proizvoda.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, proizvo?a?i su upoznati sa primjerima dobre prakse kod tradicionalnih proizvo?a?a sira. Ovaj transfer znanja im je omogu?io da valorizuju i razviju tradicionalne proizvode, kao i da iniciraju procedure zaštite u skladu sa EU standardima. Trideset najboljih proizvo?a?a ?e izložiti svoju tradicionalnu hranu i proizvode na završnom doga?aju projekta.

Poboljšana saradnja i kapaciteti proizvo?a?a i udruženja tradicionalnih proizvoda stvaraju povoljne uslove za dugoro?an razvoj.  Postoji zna?ajan interes i tražnja na lokalnim i regionalnom tržištu i kupci su spremni da plate višu cijenu za ove proizvode. Tradicionalna hrana i zanatski proizvodi su proizvodi prve klase: spacifi?ni i druk?iji su i smatraju se garancijom visokog kvaliteta, originalnosti i tradicije. Njihova zaštita je klju?na, zato što su važan kulturni i regionalni resurs.

Projektne aktivnosti ?e unaprijediti produktivnost i potencijale turisti?kog razvoja, doprinijeti zaštiti okoline, obezbijediti šanse za dalji   ruralni   razvoj   i   poboljšanje   životnog   standarda   ciljne populacije.