English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

PODRŠKA PREDUZETNIČKIM AKTIVNOSTIMA MLADIH

Korisnici projekta: Poslovni inkubator tehničkih fakulteta Beograd, Srbija i Fondacija za inovacije i tehnologiju (BIT ) Tuzla, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–juli 2012

Partneri: Univerzitet Tuzla i Poslovni inkubator Užice

Cilj projekta

Cilj projekta je omogućiti razmenu iskustava, izgraditi kapacitete i omogućiti mladima da realizuju svoje poslovne ideje, kao i da se promovišu prekogranične preduzetničke inicijative postojećih biznisa u pograničnom području.

Aktivnosti

Ciljna grupa su studenti završnih godina i mladi ljudi sa formalnim obrazovanjem tehničkih studija bez radnog iskustva i praktičnih znanja. Radi podizanja svesti o važnosti preduzetništva i motivisanja mladih za učešće u aktivnostima projekta, 255 mladih je intervjuisano na obje strane granice, prikupljena je velika količina informacija i održane su motivacione radionice. Preko 60 mladih sa obje strane granice je trenirano u preduzetništvu i stekli su znanja koja će im pomoći da pokrenu vlastite biznise.

Ove sesije su obuhvatale sedeće teme: Uvod u preduzetništvo, Tehnički aspekti novih biznisa, Finansiranje vlastitog biznisa, Pravni aspekti biznisa, Računovodstvo i finansije, Upravljanje malim preduzećima, Marketing i promocija, Izrada biznis plana, Principi upravljanja projektom i Zaštita intelektualnog prava vlasništva. Nadalje, obezbedjena je direktna konsultantska pomoć mladima da dalje razviju svoje ideje, pripreme poslovne planove i i registruju svoje biznise. Jednomesečna praksa je uključivala monitoring od strane uspešnih biznismena, a tokom nje su mladi imali priliku da kontaktiraju i umrežavaju se sa potencijalnim prekograničnim partnerima.

U drugoj fazi, projektne aktivnosti su fokusirane na preduzeća i istraživačke institucije radi promocije prekogranične saradnje izmedju biznisa u regionu i omogućavanja razmene iskustava i dobre prakse. U ovu svrhu je organizovana serija sastanaka preduzeća sa obe strane granice, kao i izmedju preduzeća i istraživačkih institucija. Cilj projekta je da, koristeći uspostavljena partnerstva, obezbijedi podršku mladim preduzetnicima nakon projekta, što je jako značajno, imajući u vidu nezaposlenost u regionu i teškoće sa kojima se suočavaju mladi prilikom traženja posla.