English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

PODRŠKA PREDUZETNIČKIM AKTIVNOSTIMA MLADIH

Korisnici projekta: Poslovni inkubator tehni?kih fakulteta Beograd, sildenafil Srbija i Fondacija za inovacije i tehnologiju (BIT ) Tuzla, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–juli 2012

Partneri: Univerzitet Tuzla i Poslovni inkubator Užice

Cilj projekta

Cilj projekta je omogu?iti razmenu iskustava, izgraditi kapacitete i omogu?iti mladima da realizuju svoje poslovne ideje, kao i da se promovišu prekograni?ne preduzetni?ke inicijative postoje?ih biznisa u pograni?nom podru?ju.

Aktivnosti

Ciljna grupa su studenti završnih godina i mladi ljudi sa formalnim obrazovanjem tehni?kih studija bez radnog iskustva i prakti?nih znanja. Radi podizanja svesti o važnosti preduzetništva i motivisanja mladih za u?eš?e u aktivnostima projekta, 255 mladih je intervjuisano na obje strane granice, prikupljena je velika koli?ina informacija i održane su motivacione radionice. Preko 60 mladih sa obje strane granice je trenirano u preduzetništvu i stekli su znanja koja ?e im pomo?i da pokrenu vlastite biznise.

Ove sesije su obuhvatale sede?e teme: Uvod u preduzetništvo, Tehni?ki aspekti novih biznisa, Finansiranje vlastitog biznisa, Pravni aspekti biznisa, Ra?unovodstvo i finansije, Upravljanje malim preduze?ima, Marketing i promocija, Izrada biznis plana, Principi upravljanja projektom i Zaštita intelektualnog prava vlasništva. Nadalje, obezbe?ena je direktna konsultantska pomo? mladima da dalje razviju svoje ideje, pripreme poslovne planove i i registruju svoje biznise. Jednomese?na praksa je uklju?ivala monitoring od strane uspešnih biznismena, a tokom nje su mladi imali priliku da kontaktiraju i umrežavaju se sa potencijalnim prekograni?nim parterima.

U drugoj fazi, projektne aktivnosti su fokusirane na preduze?a i istraživa?ke institucije radi promocije prekograni?ne saradnje izme?u biznisa u regionu i omogu?avanja razmene iskustava i dobre prakse. U ovu svrhu je organizovana serija sastanaka preduze?a sa obje strane granice, kao i izme?u preduze?a i istraživa?kih institucija. Cilj projekta je da, koriste?i uspostavljena partnerstva, obezbijedi podršku mladim preduzetnicima nakon projekta, što je jako zna?ajno, imaju?i u vidu nezaposlenost u regionu i teško?e sa kojima se suo?avaju mladi prilikom traženja posla.