English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

IZGRADNJA KAPACITETA ZA OPERACIJE TIPA LEADER U POGRANIČNOM PODRUČJU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Korisnici projekta: Ibarska razvojna agencija (IDA) Kraljevo, Srbija i Opština Rogatica, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–mart 2012

Partneri: Opština Arilje i Opština  Isto?ni Stari Grad

Cilj projekta

Cilj je izgraditi kapacitete lokalnih zajednica kroz LEADER pristup da implementiraju strateške lokalne dokumente koji se odnose na ruralni razvoj.

Aktivnosti

Transfer znanja u vezi sa principima, zakonodavstvom i metodologijama postavljenim od Evropske unije o ruralnom razvoju i LEADER (Liason Entre Actions pour le Development d’lEconomie Rurale) pristup je omogućen kroz debate, razmenu iskustava i razvoj saradnje medju partnerima u pograničnom području.

Partnerstvo izmedju sektora u tri opštine – Arilje, Istočni Stari Grad i Rogatica – je uspostavljeno u okviru Lokalnih Akcionih Grupa (LAG) u skladu sa LEADER konceptom. LAGovi omogućavaju adekvatno uvažavanje potreba lokalnih zajednica definisanjem ciljeva i mera za razvoj područja. Na taj način, lokalne razvojne strategije mogu biti definisane da služe kao osnova za socio-ekonomski razvoj područja. Ciljne grupe projekta su bili predstavnici civilnog društva aktivni na polju ruralnog razvoja, poslovne organizacije, opštinske uprave i javne službe iz  Arilja, Rogatice i Istočnog Starog Grada. Opštine Han Pijesak i Sokolac su takodje bile uključene u implementaciju projekta. Ovo je povećlo potencijal privatnog, poslovnog i javnog sektora u tri opštine za dugoro?no planiranje i implementaciju mera ruralnog razvoja na teritorijama gde su LAGovi uspostavljeni.

Akteri su takodje stekli potrebne predpostavke za bolju podršku i korištenje raspoloživih resursa.

Iskustva pokazuju da prekogranična partnerstva mogu biti održana uz uvažavanje lokalnih različitosti i osiguranje protoka informacija, kao i saradnju i razmenu iskustava izmedju partnera na projektu prilikom odgovarajuće implementacije razvojnih strategija širom ruralnih područja.

www.leader-serbia-bih.com